kultura

Encyklopedia PWN

Deverel-Rimbury kultura
[k. dẹwərəl rı̣mbəri],
archeol. kultura młodszej i późnej epoki brązu, znana z terenów południowej Anglii i Walii;
archeol. kultura okresów: rzym. i wędrówek ludów, lokalizowana na terenie Sambii, Natangii i Nadrowii;
archeol. kultura neolitu;
epigrawecka kultura, zw. też kulturą tradigrawecką,
archeol. kultura górnego paleolitu datowana na 24–10 tys. lat temu, występująca na obszarze wybrzeży M. Śródziemnego, między Hiszpanią a Grecją;
archeol. kultura wczesnej epoki brązu występująca w Chinach na terenie prow. Henan, datowana na 1. poł. II tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura rozwijająca się od końca V do III tysiącl. p.n.e. na terenach Danii, północnych Niemiec, południowej Szwecji i w Polsce na zachodnim i środkowym wybrzeżu (miejscowość Dąbki, woj. zachodniopomor.)
archeol. kultura młodszego eneolitu występująca na obszarze południowych Włoch;
archeol. kultura późnej epoki brązu obejmująca tereny górnego i środkowego dorzecza Cisy i Siedmiogród;
archeol. kultura wczesnej i rozwiniętej epoki żelaza z terenów międzyrzecza Oki i Wołgi (VII w. p.n.e.–przeł. IV i V w. n.e.);
archeol. kultura (właśc. krąg kultur) środkowej epoki brązu (2800–2000 p.n.e.), rozwijająca się na stepach wschodniej Europy, od dolnego Dunaju aż po dolną i środkową Wołgę;
archeol. jedna z najstarszych kultur neolitycznych rumuńskiej Dobrudży, południowej Mołdawii i północno-wschodniej Bułgarii;
archeol. kultura górnego paleolitu, która zapoczątkowała osadnictwo na niżu eur. między Holandią, północnymi Niemcami, Danią i zachodnią Polską po maks. zlodowaceniu Wisły (13–12 tys. lat temu);
Hatvan kultura
[k. họtwon],
archeol. kultura wczesnej epoki brązu (2000–1600 p.n.e.) rozwijająca się na terenach pomiędzy zakolem Dunaju na zachodzie a dorzeczem górnej Cisy na wschodzie;
Hilversum kultura
[k. hı̣lwərsum],
archeol. kultura wczesnej epoki brązu (XVI–XII w. p.n.e.) znana z terenów północnej Belgii i Holandii;
archeol. kultura późnej epoki brązu, wydzielona dla terenów górnego i części środkowego Podniestrza oraz przyległych partii Podkarpacia wraz z górnym dorzeczem Prutu i Seretu (tzw. grupa Grăneşti), datowana na XII–VIII w. p.n.e.;
archeol. lokalne ugrupowanie z wczesnej epoki żelaza, z terenu południowych i środkowych Moraw, wchodzące w skład kultury wschodniohalsztackiej, z którą łączy je podobny rozwój;
Hunsrück-Eifel kultura
[k. hụnsrük aifl],
archeol. kultura wczesnej epoki żelaza na lewym brzegu środkowego Renu i w dorzeczu dolnej Mozeli;
bogata kultura miejska, rozwijająca się ok. 2500–1500 p.n.e. w dorzeczu Indusu (obecnie Pakistan i północno-zachodnie Indie), w okresie przed przybyciem Arjów.
Ipoteşti-Cândeşti-Ciurel kultura
[k. ipotẹszti kyndẹszti cziurẹl],
archeol. kultura rozwijająca się VI–VII w. między Prutem, dolnym Dunajem a Karpatami, przenikająca również do wschodniego Siedmiogrodu;
archeol. kultura wczesnej epoki brązu, datowana metodą radiowęglową na przeł. 2400 i 2300–przeł. 1900 i 1800 p.n.e., wydzielana dla terenów Kujaw, Pałuk, południowej części Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej;

Słownik języka polskiego PWN

kultura
1. «materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory»
2. «społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy»
3. «odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie»
4. «umiejętność obcowania z ludźmi»
5. «sztuczna hodowla komórek, tkanek, organów lub całych mikroorganizmów»
6. «rodzaj, gatunek lub odmiana rośliny uprawiane na danym terenie w celach użytkowych; też: teren uprawy tej rośliny i sama uprawa»
7. «struktura gleby uprawnej osiągana w wyniku zabiegów agrotechnicznych i racjonalnej gospodarki; też: te zabiegi i gospodarka»

• kulturowy • kulturowo
kultura abwilska «kultura starszego paleolitu w Europie»
kultura aszelska «kultura paleolityczna»
kultura duchowa «ogół dzieł naukowych, literackich i dzieł sztuki tworzących dorobek ludzkości w danym okresie historycznym»
kultura egejska «kultura rozwijająca się w neolicie i epoce brązu w basenie Morza Egejskiego»
kultura fizyczna «dziedzina obejmująca naukę o wychowaniu fizycznym, sport, higienę osobistą oraz racjonalną organizację czynnego wypoczynku»
kultura grobów kurhanowych «kultura epoki brązu charakteryzująca się kurhanami bogato wyposażonymi w broń i ozdoby z brązu»
kultura halsztacka «kultura epoki żelaza rozwijająca się w zachodniej i środkowej Europie»
kultura helleńska «kultura grecka od czasów najdawniejszych do podbojów Aleksandra Wielkiego»
kultura masowa «kultura oparta na funkcjonowaniu środków masowej informacji, przeznaczona dla rozproszonej, licznej i zróżnicowanej publiczności»
kultura materialna «ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności technicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym»
kultura mykeńska «kultura rozwijająca się w II tysiącleciu p.n.e. we wschodniej części Morza Śródziemnego»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
filozofia sztuki, nauki, kultury itp. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury sztuki, nauki, kultury itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia