kultura

Encyklopedia PWN

archeol. kultura młodszej epoki brązu (koniec II–pocz. I tysiąclecia p.n.e.) rozwijająca się na terenie południowo-zachodnich Czech;
nazwa końcowego okresu (późna epoka brązu, ok. 1600–1165 p.n.e.) kultury helladzkiej;
Narwa kultura, narwska kultura,
archeol. kultura wczesnego neolitu występująca na obszarze Estonii, Łotwy, Litwy, północno-wschodniej Białorusi oraz w północno-zachodniej Rosji, datowana na 1. poł. IV–schyłek III tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura neolityczna rozwijająca się od pocz. IV do pocz. II tysiąclecia p.n.e. na terenach południowo-zachodniej Białorusi, południowo-wschodniej Litwy oraz północno-wschodniej Polski;
oldowajska kultura, kultura Olduvai,
archeol. kultura dolnego paleolitu Afryki, jedna z najstarszych kultur archeol. świata;
archeol. kultura środkowopaleolityczna wyróżniona na podstawie stanowisk archeol. z obszaru Pól Pontyjskich we Włoszech;
archeol. kultura eneolitu występująca na obszarze Tesalii (Grecja), datowana na koniec 1. poł.–schyłek IV tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura młodszego eneolitu występująca na obszarze środkowych Włoch;
Ruse kultura, zw. też kulturą Dobova-Ruse,
archeol. kultura datowana na środkową i późną epokę brązu (XIII–VIII w. p.n.e.), rozwijająca się na terenach międzyrzecza Sawy i Drawy;
Sandia kultura
[k. sändịə],
archeol. kultura epoki kamienia znana z terenów południowo-zachodniej Ameryki Północnej;
Sintana de Mureş kultura
[k. s. de mụresz],
archeol. kultura późnego okresu rzymskiego i początków okresu wędrówek ludów (schyłek III–schyłek IV w.) rozwijająca się na obszarach Multenii, Oltenii, Mołdawii i Siedmiogrodu;
Suciu de Sus kultura
[k. sụcziu de sus],
zw. też kulturą Felsőszőcs (Węgry) lub kulturą Stanowo (Ukraina Zakarpacka),
archeol. kultura epoki brązu (ok. 1400–1200 p.n.e.), występująca na terenach północno-wschodniej części kotliny karpackiej, z centrum na Niz. Samoszu;
Telmańska kultura, kostienkowsko-telmańska kultura,
archeol. kultura paleolitu górnego, występująca na terenach Ukrainy, należąca do kręgu wschodnioeur. kultur z tylczakami
archeol. kultura mieszkańców leśnej strefy nad górnym Dnieprem i Dźwiną, po górną Wilię, Niemen i lewobrzeżne dopływy Prypeci, datowana na V–VIII w.;
archeol. kultura środkowej epoki brązu znana ze środkowych Niemiec (od ok. 1400 p.n.e. do pojawienia się Celtów);
archeol. kultura wczesnej epoki żelaza;
archeol. nazwa używana dawniej na łączne określenie kultur:
archeol. kultura wczesnej fazy epoki brązu (gł. XIX–XVIII w. p.n.e.); rozwijała się w środkowych i południowych Morawach oraz części Dolnej Austrii (Böheimkirchen);
Yangshao kultura, kultura Jangszao,
archeol. kultura neolitu chiń. rozwijająca się od schyłku V do końca IV tysiąclecia p.n.e. na terenach prow. Henan, Shanxi i Shaanxi;
archeol. kultura rozwijająca się na obszarach północnej Ukrainy i południowej Białorusi od III w. p.n.e. do II w. n.e.;

Słownik języka polskiego PWN

kultura
1. «materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory»
2. «społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy»
3. «odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie»
4. «umiejętność obcowania z ludźmi»
5. «sztuczna hodowla komórek, tkanek, organów lub całych mikroorganizmów»
6. «rodzaj, gatunek lub odmiana rośliny uprawiane na danym terenie w celach użytkowych; też: teren uprawy tej rośliny i sama uprawa»
7. «struktura gleby uprawnej osiągana w wyniku zabiegów agrotechnicznych i racjonalnej gospodarki; też: te zabiegi i gospodarka»

• kulturowy • kulturowo
kultura abwilska «kultura starszego paleolitu w Europie»
kultura aszelska «kultura paleolityczna»
kultura duchowa «ogół dzieł naukowych, literackich i dzieł sztuki tworzących dorobek ludzkości w danym okresie historycznym»
kultura egejska «kultura rozwijająca się w neolicie i epoce brązu w basenie Morza Egejskiego»
kultura fizyczna «dziedzina obejmująca naukę o wychowaniu fizycznym, sport, higienę osobistą oraz racjonalną organizację czynnego wypoczynku»
kultura grobów kurhanowych «kultura epoki brązu charakteryzująca się kurhanami bogato wyposażonymi w broń i ozdoby z brązu»
kultura halsztacka «kultura epoki żelaza rozwijająca się w zachodniej i środkowej Europie»
kultura helleńska «kultura grecka od czasów najdawniejszych do podbojów Aleksandra Wielkiego»
kultura masowa «kultura oparta na funkcjonowaniu środków masowej informacji, przeznaczona dla rozproszonej, licznej i zróżnicowanej publiczności»
kultura materialna «ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności technicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym»
kultura mykeńska «kultura rozwijająca się w II tysiącleciu p.n.e. we wschodniej części Morza Śródziemnego»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
filozofia sztuki, nauki, kultury itp. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury sztuki, nauki, kultury itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia