kultura

Encyklopedia PWN

archeol. kultura młodszego okresu przedrzymskiego (II w. p.n.e.–pocz. n.e.), powstała na Pomorzu Gdańskim na podłożu kultury wejherowsko-krotoszyńskiej pod wpływem kultury jastorfskiej i latenizacji;
badeńska kultura, zw. też kulturą ceramiki promienistej,
archeol. kultura środkowoeur. eneolitu rozwijająca się w 2. poł. III tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura neolitu, mająca także ewidentne cechy kultury eneolitycznej (eneolit), ważna kultura Wielkiej Niz. Węgierskiej na zachód od Dunaju, rozwijająca się w IV tysiącleciu p.n.e.;
archeol. najstarsza kultura polgarskiego kręgu kulturowego, określana też jako wczesnopolgarska, reprezentująca późny neolit na terenie wschodniej Słowacji i północno-wschodnich Węgier, datowana na 4000–3600 p.n.e.;
archeol. kultura rozwijająca się od młodszego okresu przedrzymskiego do wczesnego okresu wędrówek ludów (przeł. III i II w. p.n.e.–poł. V w. n.e.) na terenach środkowej i południowej Polski oraz północnej Ukrainy (górny Bug i Dniestr);
wielbarska kultura, dawniej kultura gocko-gepidzka,
archeol. kultura okresu wpływów rzymskich i wczesnego okresu wielkiej wędrówki ludów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia