kultura

Encyklopedia PWN

archeol. kultura wydzielona dla terenów położonych nad dolną Soławą w okolicach Halle (w Niemczech; stąd nazwa kultury), datowana na wczesną epokę żelaza;
Hassuna kultura, kultura hassuańska,
archeol. kultura neolitu rozwijająca się na obszarach północnej Mezopotamii w VI tysiącleciu p.n.e.;
kultura kręgu egejskiego epoki brązu rozwijająca się 3000–ok. 1100 p.n.e. na terenie późniejszej Grecji;
archeol. kultura mieszkańców dawnej rzym. Panonii datowana na VI–VIII w.;
Körös kultura
[k. kọ̈rösz],
archeol. kultura wczesnego neolitu, obejmująca na przeł. VI i V tysiąclecia p.n.e. wschodnie Węgry i zachodnią Rumunię;
archeol. kultura obejmująca swoim zasięgiem w późnym okresie wpływów rzym. Łużyce, ziemię lubuską, część Dolnego Śląska, Saksonii i Brandenburgii;
archeol. kultura epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (XIV–IV w. p.n.e.), w maks. zasięgu zajmująca rozległe tereny środkowej Europy (prawie całą Polskę, Wołyń, część Słowacji, Moraw, Czech, Saksonię i Brandenburgię);
Poieneşti-Łukaszówka kultura
[k. pojenẹszti ł.],
archeol. kultura młodszego okresu przedrzymskiego, rozwijająca się na terenie północnej i środkowej Mołdawii,
archeol. kultura kręgu późnonaddunajskiego dominująca w środkowym neolicie na terenie Niemiec, między środkowym Renem a środkową Łabą, datowana na 2. poł. IV tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura neolitu ceramicznego, rozwijająca się od poł. VI do pocz. V tysiąclecia p.n.e. w południowej Mezopotamii;
archeol. kultura wczesnego neolitu rozwijająca się na terenie Finlandii i Karelii, datowana na 1. poł. IV–poł. III tysiąclecia p.n.e., poprzedzająca pojawienie się najstarszych zespołów kultury ceramiki grzebykowej (tzw. stylu I);
Tiszapolgár kultura
[k. tịsopolga:r],
archeol. kultura eneolitu rozwijająca się 3500–3200 p.n.e. we wschodniej Słowacji, na wschodnich Węgrzech i w zachodniej Rumunii, wchodząca w skład polgarskiego kręgu kulturowego;
Ubajd kultura, kultura Ubaid,
archeol. kultura eneolitu starożytnej Mezopotamii (przed ok. 3500 p.n.e.);
willanowiańska kultura, kultura Villanova,
archeol. kultura epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (IX–VIII w. p.n.e.) w północnych Włoszech.
archeol. kultura epoki brązu (ok. 1800–1500 p.n.e.) występująca na terenach środkowego i górnego dorzecza Renu;
archeol. kultura neolitu występująca w dorzeczu górnego Dunaju w 2. poł. IV tysiąclecia p.n.e.;
almerska kultura, kultura Almería,
archeol. kultura neolitu rozprzestrzeniona w południowo-wschodniej części Płw. Iberyjskiego, rozwijająca się w IV tysiącleciu p.n.e.;
archeol. kultura paleolitu schyłkowego (9–11 tys. lat temu), występująca w południowo-zachodniej Francji i północnej Hiszpanii;
bałkańsko-dunajska kultura, zw. kulturą Dridu,
archeol. kultura rozwijająca się IX–XI w. na terenie północnej Bułgarii, Rumunii (reprezentatywna osada Dridu w pobliżu Ploeszti), południowej Mołdawii i południowo-zachodniej Ukrainy;
archeol. kultura rozwijająca się w X–XII w. na terenie Panonii, Słowacji, Siedmiogrodu oraz w widłach Dunaju i Sawy;

Słownik języka polskiego PWN

kultura
1. «materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory»
2. «społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy»
3. «odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie»
4. «umiejętność obcowania z ludźmi»
5. «sztuczna hodowla komórek, tkanek, organów lub całych mikroorganizmów»
6. «rodzaj, gatunek lub odmiana rośliny uprawiane na danym terenie w celach użytkowych; też: teren uprawy tej rośliny i sama uprawa»
7. «struktura gleby uprawnej osiągana w wyniku zabiegów agrotechnicznych i racjonalnej gospodarki; też: te zabiegi i gospodarka»

• kulturowy • kulturowo
kultura abwilska «kultura starszego paleolitu w Europie»
kultura aszelska «kultura paleolityczna»
kultura duchowa «ogół dzieł naukowych, literackich i dzieł sztuki tworzących dorobek ludzkości w danym okresie historycznym»
kultura egejska «kultura rozwijająca się w neolicie i epoce brązu w basenie Morza Egejskiego»
kultura fizyczna «dziedzina obejmująca naukę o wychowaniu fizycznym, sport, higienę osobistą oraz racjonalną organizację czynnego wypoczynku»
kultura grobów kurhanowych «kultura epoki brązu charakteryzująca się kurhanami bogato wyposażonymi w broń i ozdoby z brązu»
kultura halsztacka «kultura epoki żelaza rozwijająca się w zachodniej i środkowej Europie»
kultura helleńska «kultura grecka od czasów najdawniejszych do podbojów Aleksandra Wielkiego»
kultura masowa «kultura oparta na funkcjonowaniu środków masowej informacji, przeznaczona dla rozproszonej, licznej i zróżnicowanej publiczności»
kultura materialna «ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności technicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym»
kultura mykeńska «kultura rozwijająca się w II tysiącleciu p.n.e. we wschodniej części Morza Śródziemnego»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
filozofia sztuki, nauki, kultury itp. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury sztuki, nauki, kultury itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia