kultura

Encyklopedia PWN

archeol. kultura okresu wpływów rzym. (ok. I–IV w.), występująca na Pojezierzu Mazurskim i części Pojezierza Suwalskiego, wchodząca w skład zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego, wyróżniona i zdefiniowana przez W. Nowakowskiego.
archeol. kultura neolitu, a właściwie krąg kultur strefy leśnej wschodniej Europy obejmujący również tereny ziem pol. oraz wschodnie rejony Niemiec (od lewego brzegu Odry po Saksonię);
archeol. kultura charakterystyczna dla stepowej i leśno-stepowej części wschodniej Europy, od Mołdawii po dorzecze Donu,
czernogorowska kultura, grupa czernogorowska,
archeol. kultura ze schyłku epoki brązu (X–IX w. p.n.e.), charakterystyczna dla terenów stepowych Europy Wschodniej;
archeol. kultura paleolitu schyłkowego z terenów Białorusi, Ukrainy i Rosji, należąca do kręgu kultur liściakowych
archeol. kultura rozwijająca się VI–VII w. na terenie północnej Rusi, gł. w rejonie jez. Pejpus, VIII–IX w. — również nad górną Dźwiną i Dnieprem;
Dubovac kultura, znana również jako kultura Gârla Mare, kultura Žuto Brdo,
archeol. kultura charakterystyczna dla środkowej epoki brązu, występująca na terenach położonych po obu stronach Dunaju, na zachód i wschód od Żelaznej Bramy (Banat, północna Serbia, Oltenia, północno-zachodnia Bułgaria);
twórczość kult. (lit., artyst., nauk., edukacyjna) na obczyźnie będąca następstwem emigracji politycznej.
archeol. kultura (obecnie traktowana jako krąg kulturowy) późnej epoki brązu (1800–1000 p.n.e.), charakterystyczna dla obszarów stepowych i częściowo leśnostepowych wschodniej Europy, od Dniepru na zachodzie po rz. Ural na wschodzie i dorzecze Samary na północy;
archeol. jedna z ważniejszych kultur wczesnej epoki żelaza na terenach Europy leżących poza kręgiem klas. cywilizacji śródziemnomor., datowana na ok. 800–400 p.n.e.;
kultura hellenizmu, będąca połączeniem kultury greckiej (helleńskiej) i elementów kultur wschodnich
ibero-mauretańska kultura, zw. też kulturą Mouillah (od nazwy stanowiska Al-Muwajlih, fr. El Mouilah, La Mouillah k. Oranu w Algierii),
archeol. kultura młodszej fazy paleolitu górnego (21–9 tys. lat temu), występująca w północnej Afryce (Mauretania) i w południowej części Płw. Iberyjskiego (stąd nazwa);
archeol. kultura mieszkańców lasów i lasostepu nad środkowym Dnieprem, Desną i Sejmem, datowana na VI–VII w.;
Kongemose kultura
[k. kọŋəmosə],
archeol. kultura południowej Skandynawii wywodząca się z lokalnej odmiany kultury maglemoskiej, istniejąca od poł. VI do połowy V tysiąclecia p.n.e., ewoluująca w kierunku kultury Ertebølle;
archeol. kultura wczesnego neolitu obejmująca w pocz. VI tysiąclecia p.n.e. przede wszystkim północno-zachodnią Bułgarię;
Lagozza kultura
[k. lagọcca],
archeol. kultura neolitu obejmująca swoim zasięgiem północno-wschodnie Włochy, datowana na ok. 3200–2700 p.n.e.;
lyngbijska kultura, zw. też Bromme kultura,
archeol. kultura paleolitu schyłkowego, należąca do kręgu kultur liściakowych, występująca na terenie Danii, południowej Szwecji, południowej Norwegii i Niemiec
Marica kultura, zw. też Karanowo V kultura,
archeol. kultura wczesnego neolitu rozwijająca się na Niz. Trackiej w 1. poł. IV tysiąclecia p.n.e.;
Michelsberg kultura
[k. mı̣ślsbrk],
kultura michelsberska,
archeol. kultura eneolitu rozwijająca się ok. 3300–2700 p.n.e. na terenach Belgii, Nadrenii i północno-wschodniej Szwajcarii;
archeol. kultura paleolitu środkowego znana w Europie, gł. z terenów w strefie wyżynnej, oraz na Bliskim Wschodzie;

Słownik języka polskiego PWN

kultura
1. «materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory»
2. «społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy»
3. «odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie»
4. «umiejętność obcowania z ludźmi»
5. «sztuczna hodowla komórek, tkanek, organów lub całych mikroorganizmów»
6. «rodzaj, gatunek lub odmiana rośliny uprawiane na danym terenie w celach użytkowych; też: teren uprawy tej rośliny i sama uprawa»
7. «struktura gleby uprawnej osiągana w wyniku zabiegów agrotechnicznych i racjonalnej gospodarki; też: te zabiegi i gospodarka»

• kulturowy • kulturowo
kultura abwilska «kultura starszego paleolitu w Europie»
kultura aszelska «kultura paleolityczna»
kultura duchowa «ogół dzieł naukowych, literackich i dzieł sztuki tworzących dorobek ludzkości w danym okresie historycznym»
kultura egejska «kultura rozwijająca się w neolicie i epoce brązu w basenie Morza Egejskiego»
kultura fizyczna «dziedzina obejmująca naukę o wychowaniu fizycznym, sport, higienę osobistą oraz racjonalną organizację czynnego wypoczynku»
kultura grobów kurhanowych «kultura epoki brązu charakteryzująca się kurhanami bogato wyposażonymi w broń i ozdoby z brązu»
kultura halsztacka «kultura epoki żelaza rozwijająca się w zachodniej i środkowej Europie»
kultura helleńska «kultura grecka od czasów najdawniejszych do podbojów Aleksandra Wielkiego»
kultura masowa «kultura oparta na funkcjonowaniu środków masowej informacji, przeznaczona dla rozproszonej, licznej i zróżnicowanej publiczności»
kultura materialna «ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności technicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym»
kultura mykeńska «kultura rozwijająca się w II tysiącleciu p.n.e. we wschodniej części Morza Śródziemnego»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
filozofia sztuki, nauki, kultury itp. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury sztuki, nauki, kultury itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia