kultura

Encyklopedia PWN

jabrudzka kultura, zw. też kulturą aszelsko-jabrudzką,
archeol. kultura środkowego paleolitu, rozwijająca się ok. 150 tys. lat temu na Bliskim Wschodzie;
janisławicka kultura, zw. też cyklem wiślańskim, a na Ukrainie kulturą rudoostrowską,
archeol. kultura późnego mezolitu (poł. VI–IV tysiąclecie p.n.e.) występująca w środkowej Europie (dorzecze Wisły, Warty, Niemna i Prypeci);
archeol. lokalny wariant kultury halsztackiej (grupa wschodnia), datowany na 800–400 p.n.e., wyróżniony dla terenów Dolnej Austrii oraz Burgenlandu;
archeol. kultura mezolitu północnych i wschodnich regionów Niżu Wschodnioeuropejskiego;
archeol. kultura neolitu rozwijająca się w północnej Rosji nad Jez. Białym oraz w górnym i częściowo środkowym dorzeczu rz. Onega, od schyłku III do 1. poł. II tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura wczesnego holocenu Lewantu bliskowschodniego;
archeol. kultura zajmująca w późnym okresie wpływów rzym. (III–IV w.) rozległe obszary strefy leśnej w dorzeczu górnego Dniepru, Desny i Sejmu;
archeol. kultura środkowej i późnej epoki brązu (XIV–VIII w. p.n.e.), wydzielona na terenach środkowych i zachodnich Czech;
archeol. kultura górnego paleolitu południowych obszarów Wyż. Środkoworosyjskiej i Niz. Wschodnioeuropejskiej;
archeol. kultura mezolitu rozwijająca się na terenie Białorusi, północnej Ukrainy i północno-wschodniej Polski, należąca do północno-wschodniego kręgu kultur mezolitycznych;
archeol. kultura wczesnej epoki żelaza (VII–III w. p.n.e.), zajmująca tereny Ukrainy Zakarpackiej;
archeol. kultura występująca na obszarach zachodniej i środkowej Europy, od Pirenejów po Wielką Niz. Węgierską i od północnych Karpat po północne Bałkany i Niz. Padańską, datowana na okres od pocz. V w. p.n.e. do schyłku I w. p.n.e.;
archeol. kultura neolitu występująca w Rosji na obszarze między górną Wołgą i górnym Donem oraz dolną Oką i górnym Dnieprem, datowana na IV–poł. II tysiąclecia p.n.e.;
Longshan kultura, kultura Lungszan,
archeol. kultura neolitu chiń., datowana na ok. 2500–1850 p.n.e.;
archeol. kultura mezolitu południowej Skandynawii, szerzej synonim północnego kompleksu kultur mezolitycznych;
Maricy kultura, zw. też Karanowo V kultura,
archeol. kultura wczesnego eneolitu (1. poł. IV tysiącl. p.n.e.) na Niz. Trackiej;
archeol. kultura związana z germańskim plemieniem Markomanów zamieszkującym Czechy od schyłku I w. p.n.e. do IV w. n.e.;
Mezőcsát kultura
[k. mẹzö:cza:t],
archeol. kultura datowana na pocz. epoki żelaza (IX–VII w. p.n.e.), zajmująca centralną część Wielkiej Niz. Węgierskiej, nad środkową Cisą, a zwłaszcza tereny między Cisą a rz. Zagyvą;
archeol. kultura eneolitu występująca w 2. poł. III tysiącl. p.n.e. na Płw. Iberyjskim
archeol. kultura protoneolityczna i wczesnoneolityczna zajmująca w VIII–VI tysiącleciu p.n.e. obszar gór Zagros w Iraku i Iranie oraz Niz. Mezopotamską;

Słownik języka polskiego PWN

kultura
1. «materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory»
2. «społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy»
3. «odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie»
4. «umiejętność obcowania z ludźmi»
5. «sztuczna hodowla komórek, tkanek, organów lub całych mikroorganizmów»
6. «rodzaj, gatunek lub odmiana rośliny uprawiane na danym terenie w celach użytkowych; też: teren uprawy tej rośliny i sama uprawa»
7. «struktura gleby uprawnej osiągana w wyniku zabiegów agrotechnicznych i racjonalnej gospodarki; też: te zabiegi i gospodarka»

• kulturowy • kulturowo
kultura abwilska «kultura starszego paleolitu w Europie»
kultura aszelska «kultura paleolityczna»
kultura duchowa «ogół dzieł naukowych, literackich i dzieł sztuki tworzących dorobek ludzkości w danym okresie historycznym»
kultura egejska «kultura rozwijająca się w neolicie i epoce brązu w basenie Morza Egejskiego»
kultura fizyczna «dziedzina obejmująca naukę o wychowaniu fizycznym, sport, higienę osobistą oraz racjonalną organizację czynnego wypoczynku»
kultura grobów kurhanowych «kultura epoki brązu charakteryzująca się kurhanami bogato wyposażonymi w broń i ozdoby z brązu»
kultura halsztacka «kultura epoki żelaza rozwijająca się w zachodniej i środkowej Europie»
kultura helleńska «kultura grecka od czasów najdawniejszych do podbojów Aleksandra Wielkiego»
kultura masowa «kultura oparta na funkcjonowaniu środków masowej informacji, przeznaczona dla rozproszonej, licznej i zróżnicowanej publiczności»
kultura materialna «ogół dóbr materialnych oraz środków i umiejętności technicznych społeczeństwa w danym okresie historycznym»
kultura mykeńska «kultura rozwijająca się w II tysiącleciu p.n.e. we wschodniej części Morza Śródziemnego»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
filozofia sztuki, nauki, kultury itp. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury sztuki, nauki, kultury itp.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia