kultura

Encyklopedia PWN

archeol. kultura kręgu późnonaddunajskiego dominująca w środkowym neolicie na terenie Niemiec, między środkowym Renem a środkową Łabą, datowana na 2. poł. IV tysiąclecia p.n.e.;
archeol. kultura neolitu ceramicznego, rozwijająca się od poł. VI do pocz. V tysiąclecia p.n.e. w południowej Mezopotamii;
archeol. kultura wczesnego neolitu rozwijająca się na terenie Finlandii i Karelii, datowana na 1. poł. IV–poł. III tysiąclecia p.n.e., poprzedzająca pojawienie się najstarszych zespołów kultury ceramiki grzebykowej (tzw. stylu I);
Tiszapolgár kultura
[k. tịsopolga:r],
archeol. kultura eneolitu rozwijająca się 3500–3200 p.n.e. we wschodniej Słowacji, na wschodnich Węgrzech i w zachodniej Rumunii, wchodząca w skład polgarskiego kręgu kulturowego;
Ubajd kultura, kultura Ubaid,
archeol. kultura eneolitu starożytnej Mezopotamii (przed ok. 3500 p.n.e.);
willanowiańska kultura, kultura Villanova,
archeol. kultura epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (IX–VIII w. p.n.e.) w północnych Włoszech.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia