Chiny. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Chiny. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1982 władze państwowe ChRL są kierowane przez Komunistyczną Partię Chin. Najwyższym organem władzy ustrojodawczej i ustawodawczej jest 1-izbowe Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL) o 5-letniej kadencji, złożone z deputowanych wybieranych w wyborach pośrednich przez zgromadzenia przedstawicieli ludowych prowincji, regionów autonomicznych, miast wydzielonych oraz przez armię (2979 członków — 2006). Pracami OZPL kieruje wybrany przez nie Stały Komitet, który zwołuje sesje OZPL, wydaje dekrety i niektóre ustawy między sesjami OZPL, ratyfikuje umowy międzynarodowe, dokonuje wykładni prawa, zatwierdza premiera i członków rządu.
Głową państwa jest przewodniczący ChRL wybierany na 5 lat przez OZPL, który mianuje premiera na wniosek OZPL. Władzę wykonawczą sprawuje Rada Państwowa (rząd) mianowana przez premiera. Wymiar sprawiedliwości należy do Najwyższego Sądu Ludowego, sądów ludowych (powoływanych przez terenowe zgromadzenia przedstawicieli ludowych), sądów wojskowych i specjalnych. Do najwyższych organów państwowych należy również Prokuratura Generalna i Centralna Komisja Wojskowa, których przewodniczących wybiera OZPL.
Podział administracyjny ChRL jest 4-stopniowy: jednostki najwyższego stopnia (prowincje, regiony autonomiczne, miasta wydzielone), drugiego stopnia (okręgi i okręgi autonomiczne), trzeciego stopnia (powiaty, powiaty autonomiczne i miasta), czwartego stopnia (gminy, gminy autonomiczne i dzielnice w miastach). W jednostkach tych organami władzy państwowej są terenowe zgromadzenia przedstawicieli ludowych, które wybierają terenowe rządy ludowe. Kadencja zgromadzeń ludowych najwyższego stopnia wynosi 5 lat, niższych — 3 lata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia