iloczyn

Encyklopedia PWN

mat. przedstawienie liczby, funkcji, wielomianu w postaci iloczynu, np.: 210 = 5 · 6 · 7, sin2x = 2 · sinx · cosx, x3 + x2 + x + 1 = (x2 + 1)(x + 1), x2 − 1 = (x + 1)(x – 1);
mat. czworokąt o przeciwległych bokach równych i równoległych;
wielkość charakteryzująca stan równowagi danej reakcji chemicznej; stosunek iloczynu stężeń produktów do iloczynu stężeń substratów (stężenia reagentów w potęgach równym współczynnikom stechiometrycznym w równaniu reakcji, której równowaga dotyczy).
mat. liczba określająca miarę odchylenia krzywej od położenia w płaszczyźnie;
termin występujący w 2 znaczeniach i oznaczający: częstotliwość występowania realizacji zmiennych losowych (cech statystycznych); wielokrotność warunkowych statystyk opisowych (średnich arytmetycznych; średnia, wariancji, odchyleń standardowych itp.). Tak więc wagi statystyczne to liczbowe wielokrotności (ni, i = 1,2,... , k < n ) o sumie równej liczbie jednostek zbiorowości statystycznej (n).
wielkość fizyczna, wielkość mierzalna,
fiz. właściwość zjawiska lub obiektu, którą można odróżnić jakościowo (od innych właściwości) i wyznaczyć ilościowo;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia