iloczyn

Encyklopedia PWN

mat. twierdzenia podające proste sposoby obliczania pól powierzchni i objętości brył obrotowych:
jedna z podstawowych wielkości w mechanice;
mat. nierówność orzekająca, iż w dowolnej przestrzeni wektorowej wartość bezwzględna iloczynu skalarnego 2 wektorów nie przekracza iloczynu norm tych wektorów.
proporcja
[łac.],
mat. równość postaci lub a : b = c : d, wyrażająca fakt, że stosunek a do b jest taki sam, jak stosunek c do d (a ma się do b, jak c do d);
mat. twierdzenie geom.: suma iloczynów długości przeciwległych boków czworokąta ABCD, na którym można opisać okrąg, jest równa iloczynowi długości jego przekątnych: |AB|·|CD| + |AD|·|BC| = |AC|·|BD|.
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia