europejski

Encyklopedia PWN

Europejski Fundusz Inwestycyjny, ang. European Investment Fund,
instytucja finansowa UE, utworzona 1994, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej podjętą podczas spotkania 1992 w Edynburgu;
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ang. European Regional Development Fund,
jeden z funduszy strukturalnych EWG (obecnie Wspólnoty Europejskiej), który rozpoczął działalność 1975, w wyniku porozumienia uzgodnionego 1972;
Europejski Fundusz Socjalny, ang. European Social Fund,
międzynarodowy fundusz mający na celu finansowanie i rekompensatę społecznych skutków europejskiej integracji oraz pomoc w strukturalnym przystosowywaniu gospodarek państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, utworzony 1960 na mocy traktatu o ustanowieniu EWG;
instytucja finansowa EWG, utworzona IV 1973 na podstawie Raportu Wernera podczas pierwszej, zakończonej niepowodzeniem próby utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej;
Europejski Instytut Walutowy, ang. European Monetary Institute (EMI),
organ UE zrzeszający centralne banki krajów członkowskich, założony 1 I 1994, z siedzibą we Frankfurcie n. Menem;
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ang. European Economic Area Wymowa(EEA Wymowa),
wspólny obszar gospodarczy, obejmujący obecnie 30 państw Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), bez Szwajcarii; utworzony na mocy układu podpisanego 2 V 1992 w Porto.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia