europejski

Encyklopedia PWN

instytucja Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, traktatowo powołana 1993, działająca od 1995;
Europejski System Walutowy II, ang. European Monetary System II,
mechanizm stabilizowania kursów między wspólną walutą euro a walutami państw, które nie przystąpiły do Europejskiego Systemu Walutowego lub nie chcą do niego przystąpić (Wielka Brytania, Dania);
Europejski System Znakowania, ang. European Article Number (EAN),
system znakowania towarów konsumpcyjnych,
Europejski Trybunał Obrachunkowy, ang. European Court of Auditors, fr. Cour des comptes européenne,
organ Wspólnot Europejskich, działający od 1977;
Europejski Bank Centralny, ang. European Central Bank,
najwyższa instytucja finansowa UE, utworzona na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, mająca osobowość prawną, działająca od 1 VI 1998;
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), ang. European Investment Bank (EIB),
międzynarodowy bank, instytucja UE (do 1993 EWG), założony 1958, z siedzibą w Brukseli;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia