Europejski Trybunał Obrachunkowy
 
Encyklopedia PWN
Europejski Trybunał Obrachunkowy, ang. European Court of Auditors, fr. Cour des comptes européenne,
organ Wspólnot Europejskich, działający od 1977;
utworzony na mocy traktatu w sprawie reformy procedury budżetowej Wspólnot Europejskich, podpisanego 22 VII 1975, który wszedł w życie 1977; w wyniku postanowień Traktatu o Unii Europejskiej 1993 uzyskał rangę jednej z głównych instytucji Wspólnot Europejskich i UE; kontroluje rozliczenia dochodów i wydatków instytucji unijnych; nadzoruje właściwe zarządzanie finansami, bada, czy operacje finansowe są prowadzone w sposób zgodny z prawem; składa się z członków zaproponowanych przez poszczególne państwa i mianowanych na mocy jednomyślnej decyzji Rady UE po konsultacji z Parlamentem Europejskim; członkowie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego są wybierani spośród osób, które wchodzą lub wchodziły w swoich krajach w skład organów kontroli zewnętrznej lub mają szczególne kwalifikacje w dziedzinie kontroli skarbowej; ich odnawialna kadencja trwa 6 lat; są niezależni i korzystają z immunitetu (o takim samym zakresie, jak sędziowie Trybunału Sprawiedliwości); Europejski Trybunał Obrachunkowy jest organem kolegialnym, wybiera spośród siebie przewodniczącego na 3-letnią kadencję; wydaje sprawozdania roczne i specjalne, publikowane w „Dzienniku Urzędowym” lub w „Biuletynie” UE; siedziba w Luksemburgu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia