europejski

Encyklopedia PWN

decyzja sądowa wydana przez państwo członkowskie UE w celu aresztowania i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby ściganej w związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem karnym (za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej roku) albo w celu wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 4 miesięcy lub środka zabezpieczającego.
Europejski System Banków Centralnych, ang. European System of Central Banks (ESCB),
jednostka organizacyjno-finansowa UE, utworzona 1 I 1999, złożona z narodowych banków centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego;
Europejski System Walutowy, ang. European Monetary System (EMS),
system koordynacji polityki kursowej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich; wszedł w życie 13 III 1979 z mocą wsteczną od 1 I 1979,
sądowy organ Rady Europy powołany zgodnie z Europejską konwencją praw człowieka z 1950, działający od 1959.
Europejski Układ Odniesienia, ang. European Reference Frame (Euref),
kontynent. geodezyjny układ odniesienia dla Europy, zdefiniowany przez Podkomisję EUREF Międzynar. Asocjacji Geodezji;
Europejski Układ Walutowy, ang. European Monetary Agreement (EMA),
porozumienie rozrachunkowo-kredytowe, zawarte 1955, weszło w życie w końcu 1958, z siedzibą w Paryżu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia