fundusze strukturalne
 
Encyklopedia PWN
fundusze strukturalne,
fundusze EWG, potem (od 1993) Wspólnoty Europejskiej;
powoływane od początku lat 60. jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej; służą głównie wspieraniu przemian ekonomicznych i społecznych w uboższych regionach państw Wspólnoty. Jako fundusze strukturalne działają: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Socjalny, Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa oraz (w części) Europejski Fundusz Ukierunkowania i Gwarancji dla Rolnictwa. Od 2000 cele funduszy strukturalnych ograniczono do wspierania: rozwoju i dostosowań strukturalnych regionów opóźnionych, przemian ekonomicznych i społecznych w regionach dotkniętych problemami strukturalnymi, a także adaptacji i modernizacji systemów edukacji, szkolenia i zatrudnienia; 1993–99 na fundusze strukturalne przeznaczono 161 mld ecu, na 2000–06 przewidziano 210 mld euro. Ponadto nowi członkowie UE będą mogli otrzymać na realizację polityki strukturalnej 45 mld ECU, w tym 38 mld po przystąpieniu do UE, a 7 mld jako pomoc przedakcesyjną w ramach funduszy: SAPARD i ISPA; SAPARD (ang. The Support for Pre-Accession Measures for Agriculture and Rural Development) jest przeznaczony na cele związane z rolnictwem i rozwojem wsi, ISPA (ang. The Instrument for Structural Politicies for Pre-Accession) — z rozwojem infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia