• antytoksyny
  [gr.],
  przeciwciała swoiście neutralizujące działanie toksyn bakteryjnych;
 • antyutleniacze, przeciwutleniacze, antyoksydanty,
  biol. związki chemiczne ulegające łatwo utlenieniu i mogące w ten sposób chronić przed utlenieniem (i destrukcją) inne ważne związki;
 • aparat
  [łac.],
  biol. zespół organelli komórkowych, komórek, narządów lub układów, które wspólnie pełnią określoną funkcję;
 • zool. → niepylak apollo.
 • arak
  [arab.],
  aromatyczny napój alkoholowy (ok. 60% alkoholu);
 • arbowirusy
  [ang. arthropod-borne],
  niesystematyczna grupa wirusów;
 • archeony, archeowce, archeany, archebakterie, Archaea,
  organizmy zaliczane tradycyjnie wraz z eubakteriami (bakteriami właściwymi, Eubacteria) do prokariontów;
 • areał
  [łac. area ‘powierzchnia’],
  biol. obszar występowania danego gatunku zwierząt lub roślin, wyznaczony ich zasięgiem;
 • areał
  [łac. area ‘powierzchnia’],
  w rolnictwie i leśnictwie powierzchnia gruntów i wód zamkniętych, mierzona np. w hektarach, arach.
 • argus, Scatophagus argus,
  ryba z rzędu okoniokształtnych;
 • ariel, Gazella gazella arabica,
  gat. antylopy, z grupy gazeli;
 • arion, ślinik, Arion,
  rodzaj ślimaków płucodysznych;
 • arka, Arca,
  rodzaj małży z rzędu taksodontowych;
 • artefakty
  [łac.],
  biol. struktury obserwowane w preparatach mikroskopowych, powstałe podczas przygotowywania preparatów, niewystępujące w żywych komórkach lub tkankach.
 • med. stan nadwrażliwości typu wczesnego;
 • asymilacja
  [łac. assimilatio < similis ‘podobny’],
  przyswajanie,
  biol. pobieranie przez żywe organizmy stosunkowo prostych związków chemicznych ze środowiska i wytwarzanie z nich skomplikowanych, wielkocząsteczkowych składników własnego organizmu;
 • atalia, palma brazylijska, palma babassu, mąglina, Orbignya speciosa,
  gat. drzewa z rodziny arekowatych (palm), dziko rosnący w tropik. lasach środkowej części Ameryki Południowej (Brazylia) i tamże uprawiany;
 • atenuacja
  [gr. a- ‘nie’, łac. tenuo ‘uszczuplam’],
  proces otrzymywania szczepów wirusów lub bakterii o znacznie obniżonej chorobotwórczości, przy utrzymanym poziomie ich właściwości antygenowych;
 • biol. oceaniczny obszar zoogeograficzny;
 • anat. → kręg szczytowy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia