• aglutynina
  [łac.],
  substancja powodująca aglutynację.
 • agnozja
  [gr. agnōsía ‘nieświadomość’],
  upośledzenie lub utrata rozpoznawania bodźców działających na poszczególne narządy zmysłów, przy zachowaniu podstawowych funkcji tych narządów;
 • agonia
  [gr.],
  konanie,
  poprzedzający śmierć proces umierania;
 • biol. wszelkie formy zachowania popędowego wyzwalanego (bodźce wyzwalające) podczas konfrontacji 2 osobników tego samego lub różnych gatunków.
 • farm. związki pobudzające receptory komórkowe i prowadzące do uruchomienia złożonych procesów w komórce;
 • agorafobia
  [gr. agorá ‘plac’, phóbos ‘strach’],
  med. objaw zaburzeń psychicznych; jedna z fobii; obawa prowadząca do unikania otwartej przestrzeni,
 • agrafia
  [gr. a- ‘nie’, gráphō ‘piszę’],
  utrata (zaburzenie, dysgrafia) zdolności pisania;
 • agramatyzm
  [gr. agrámmatos ‘analfabeta’, ‘niewykształcony’],
  niezdolność tworzenia prawidłowych form gramatycznych, trudności w budowaniu zdań;
 • agranulocytoza
  [gr. a- ‘nie’, łac. granulum ‘ziarnko’, gr. kýtos ‘komórka’],
  ostra, zagrażająca życiu choroba polegająca na znacznym zmniejszeniu liczby granulocytów (rodzaj leukocytów) we krwi;
 • agranulocyty
  [gr. a- ‘nie’, łac. granulum ‘ziarnko’, gr. kýtos ‘komórka’],
  krwinki białe (leukocyty ) nie zawierające ziarnistości w cytoplazmie;
 • klasyfikacja gospodarstw rolnych na określonym obszarze (np. państwa, regionu, jednostki podziału adm.) wg określonego kryterium, najczęściej ogólnej powierzchni ziemi lub użytków rolnych;
 • agrawacja
  [łac. aggravatio ‘obciążenie’],
  med. nieuzasadnione stanem rzeczywistym przesadne, przejaskrawione, wyolbrzymiane ukazywanie przez chorego ciężkości występujących u niego objawów chorobowych;
 • Agre
  [ẹıgər]
  Peter, ur. 30 I 1949, Northfield (stan Minnesota),
  biochemik amer.
 • biol. nieswoiste łączenie się białek w bezpostaciowe skupienia (agregaty) lub włókienka (amyloid).
 • agregacje zwierzęce, skupiska zwierzęce,
  biol. zbiorowości zwierzęce powstałe na wąsko ograniczonym obszarze przy możliwości stykania się przestrzennego osobników jednego lub wielu gatunków wykazujących wzajemną obojętność (neutralizm);
 • agresja
  [łac. aggressio ‘napaść’, ‘natarcie’],
  biol. uwarunkowany popędem wściekłości rodzaj charakterystycznego dla danego gat. zachowania się agonistycznego, zmierzającego do zmuszenia przeciwnika do ucieczki.
 • agrest, Ribes (Grossularia),
  rodzaj z rodziny agrestowatych (Grossulariaceae);
 • agrobiologia
  [gr. agrós ‘rola’, bíos ‘życie’, lógos ‘słowo, nauka’],
  dziedzina biologii zajmująca się biol. podstawami nauk roln., gł. w zakresie uprawy i hodowli roślin oraz hodowli zwierząt;
 • agrocenoza
  [gr. agrós ‘rola’, koinós ‘wspólny’],
  agroekosystem,
  ekol. biocenoza wtórna powstała w wyniku zniszczenia biocenozy naturalnej przez człowieka i stworzenia na jej miejscu sztucznego ekosystemu, silnie uproszczonego, dostosowanego do hodowli roślin.
 • agrochemia
  [gr.],
  roln. → chemia rolna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia