• agroekologia
  [gr. agrós ‘rola’, oíkos ‘dom’, ‘środowisko’, lógos ‘słowo, nauka’],
  dział ekologii zajmujący się zjawiskami ekol. zachodzącymi w obrębie agrocenoz;
 • ekol. → agrocenoza.
 • agrofagi
  [gr. agrós ‘rola’, phágos ‘pożeracz’],
  ekol. organizmy wyrządzające szkody w uprawach roślin;
 • lotnictwo roln., dział lotnictwa gosp. wykorzystujący samoloty, śmigłowce, także motolotnie do zabiegów arotechnicznych;
 • agrometeorologia
  [gr. agrós ‘rola’, metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
  meteorologia rolnicza,
  nauka o związkach między produkcją roln. (także ogrodniczą, leśną i stawową) a jej środowiskiem klimatycznym, do niedawna uważana za część meteorologii.
 • agronomia
  [gr. agronómos ‘zarządzający gruntami (rolnymi)’],
  termin określający całość wiedzy teoretycznej i praktycznej o rolnictwie, łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem wiejskim;
 • grupa metod ochrony roślin polegających na prawidłowym i terminowym wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych, poprawiających warunki siedliskowe roślin uprawnych i równocześnie pogorszających warunki bytowania chwastów, szkodników i patogenów roślin.
 • agrotechnika
  [gr. agrós ‘rola’, technikós ‘kunsztowny’],
  całokształt zabiegów stosowanych w technologii uprawy określonych gat. lub odmian roślin uprawnych (gł.: okopowych, pastewnych, przem., warzywniczych, sadowniczych i zbóż);
 • forma turystyki na terenach wiejskich, polegająca na spędzaniu czasu wolnego w gospodarstwach rolnych;
 • agrypina olbrzymia, Thysania agrippina,
  nocny motyl z rodziny sówkowatych;
 • aguti, Dasyproctidae,
  rodzina ssaków z rzędu gryzoni; występują od Meksyku przez Amerykę Środkową po Brazylię;
 • AIDS Wymowa, zespół nabytego upośledzenia odporności, ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome,
  zespół chorobowy będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.
 • airedale terrier
  [ẹədeıl t.],
  rasa psów wyhodowana w połowie XIX w. w Wielkiej Brytanii;
 • bot. → bożodrzew.
 • akacja, Acacia,
  rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych), z podrodziny mimozowatych, obejmujący ok. 800 gat. drzew, krzewów i zdrewniałych pnączy, występujący w Australii (486 gat.), Afryce, Indiach i Ameryce Południowej, uprawiany w cieplejszych strefach klimatycznych (w Europie w krajach śródziemnomor.);
 • bot. → robinia biała.
 • bot. → karagana.
 • akalkulia
  [łac.],
  utrata lub upośledzenie zdolności liczenia związane z organicznym uszkodzeniem mózgu.
 • akant, Acanthus,
  rodzaj z rodziny akantowatych (Acantaceae), obejmujący ok. 50 gat. śródziemnomor. i azjat. bylin lub krzewów;
 • drugie stadium larwalne kolcogłowów, rozwijające się i otorbiające w żywicielu pośrednim.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia