adiabatyczny proces
 
Encyklopedia PWN
adiabatyczny proces,
proces termodynamiczny, w którym układ ani nie pobiera, ani nie oddaje ciepła (δQ = 0);
w rzeczywistości idealne procesy adiabatyczne nie istnieją; zjawiska przebiegające dostatecznie szybko (tak, że układ nie zdąży w czasie jego trwania wymienić ciepła z otoczeniem, np. rozchodzenie się dźwięku w gazach) lub zachodzące w układzie izolowanym cieplnie (np. w kalorymetrze), a także w układzie, w którym oddziaływanie z otoczeniem można zaniedbać (układ odosobniony), można z dobrym przybliżeniem traktować jako proces adiabatyczny; praca wykonana nad układem w procesie adiabatycznym jest równa przyrostowi energii wewnętrznej. W procesie adiabatycznym odwracalnym (kwazistatycznym) entropia układu pozostaje stała, w procesie adiabatycznym nieodwracalnym entropia układu rośnie. Prostym przykładem odwracalnego procesu adiabatycznego jest powolne sprężanie (rozprężanie) gazu doskonałego w osłoniętym adiabatycznie cylindrze z ruchomym tłokiem; proces ten można zobrazować na wykresie za pomocą krzywej zw. adiabatą; we współrz. p, V adiabatę opisuje równanie Poissona pVκ = const (p — ciśnienie, V — objętość gazu, κ = cp/cV — stosunek ciepła właściwego pod stałym ciśnieniem do ciepła właściwego w stałej objętości), we współrz. T, S — równanie S = const.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia