adiabatą

Encyklopedia PWN

adiabata
[gr. adiábatos ‘nie do przejścia’],
krzywa obrazująca proces adiabatyczny na wykresie termodynamicznym.
proces termodynamiczny, w którym układ ani nie pobiera, ani nie oddaje ciepła (δQ = 0);
fiz. równanie opisujące proces adiabatyczny dla gazu doskonałego: pVκ = const, gdzie p — ciśnienie gazu, V — jego objętość, zaś κ = cp/cV — współczynnik adiabaty, przy czym cp — ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, cV — ciepło właściwe przy stałej objętości;
fiz. graficzne przedstawienie procesu termodynamicznego, sporządzone w celu przeprowadzenia analizy procesów zachodzących w maszynach cieplnych, silnikach, urządzeniach chłodniczych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia