Finlandia. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Finlandia. Polityka społeczna.
Polityka społ. obejmuje swym zakresem zabezpieczenie społ., pomoc społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Podstawą systemu zabezpieczenia społecznego jest system ubezpieczeń społ.: emerytalnych i rentowych, na wypadek bezrobocia, zabezpieczenie dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, włącznie z opieką domową, a także system pomocy społ.: zasiłki macierzyńskie, rodzinne, mieszkaniowe, pomoc stypendialna i w wypadkach losowych. Obsługę zabezpieczenia emerytalnego prowadzą instytucje ubezpieczeniowe, kasy przezorności oraz różne fundacje i fundusze. Składki emerytalne płacą wszyscy zatrudnieni oraz pracodawcy; warunkiem uzyskania emerytury jest ukończenie 65 lat, staż pracy jest nieistotny. Obowiązują specjalne systemy emerytalne dla marynarzy, pracowników sezonowych, służb publicznych, właścicieli gospodarstw rolnych i pracujących na własny rachunek. Problemy opieki zdrowotnej reguluje ustawa z 1972 o ochronie zdrowia, nakazująca utworzenie podstawowych placówek — ośr. ochrony zdrowia w gminach lub skupiskach gmin; za ich organizację i funkcjonowanie odpowiadają władze lokalne; leczenie w tych ośr. jest bezpłatne. Istnieje także prywatna sieć zakładów opieki zdrowotnej. Wszyscy pracujący są ubezpieczeni na wypadek choroby. Z funduszu ubezpieczeniowego jest zwracane ok. 60% kosztów honorariów lekarskich, 65% kosztów badań i zabiegów oraz 50% kosztów leków. W przypadku chorób ciężkich i chronicznych, ubezpieczony otrzymuje pełny zwrot kosztów. Polityka oświatowa. Powszechny obowiązek szkolny wprowadzono 1921; trwa on 9 lat między 7 a 16 rokiem życia i obejmuje 6 lat nauki w szkole podstawowej (bezpłatnie) oraz 3 lata w tzw. niższej szkole średniej (niska opłata); nauka w tzw. wyższej szkole średniej trwa 3 lub 4 lata, zależnie od profilu, po czym uczeń składa egzamin dojrzałości, który uprawnia do wstępu na wyższą uczelnię. Nauka w państw. szkołach średnich jest płatna, ale opłaty te są bardzo niskie, natomiast w szkołach prywatnych — bardzo wysokie. Wydatki państwa na zabezpieczenie społ. i ochronę zdrowia 2001 stanowiły 21,4% wydatków budżetowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia