Finlandia. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Finlandia. Gospodarka.
Finlandia jest krajem rozwiniętym gospodarczo. PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 35,5 tys. dolarów USA (2007) — jeden z najwyższych w Europie; rezerwy dewizowe i złota 11,4 mld dolarów USA. W latach 80. następował w Finlandii stały przyrost PKB (o 3,0% średnio rocznie w okresie 1980–85 i 3,9% — 1986–88) oraz wzrost nakładów inwestycyjnych i produkcji przemysłowej. Pogorszenie koniunktury w gospodarce Finlandii nastąpiło 1990 po załamaniu się handlu zagranicznego z ZSRR, następnie Rosją; zmalał poziom produkcji przemysłowej wskutek obniżenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych przemysłu. Rolnictwo Finlandii, odwrotnie niż przemysł, w latach 80. aż do 1988 przeżywało stagnację, a w niektórych latach następował nawet spadek produkcji. W 2005 rolnictwo razem z leśnictwem wytworzyły 2,5% PKB, przemysł — 31,7%, usługi — 65,9%.
Przemysł. W Finlandii wydobywa się rudy miedzi, żelaza, cynku i ołowiu, niklu, chromu, kobaltu oraz rudy uranu, srebro, złoto, siarkę i surowce budowlane, brak jest surowców energetycznych. Produkcja energii elektrycznej, gł. w elektrowniach cieplnych, wyniosła 2003 w przeliczeniu na 1 mieszk. 13,7 tys. kW · h; ogólna moc elektrowni — 16,2 tys MW (2002), ok. 14% przypada na elektrownie wodne i 30% — na jądrowe. Najważniejszymi gałęziami przemysłu przetwórczego są: metal., maszyn. (zwłaszcza maszyn papierniczych), drzewny, celulozowo-papierniczy (z najwyższą na świecie produkcją papieru w przeliczeniu na 1 mieszk. — 2,5 tys. kg, 2003), spoż. (w tym mleczarski, cukrowniczy, mięsny i piwowarski), chem. (produkcja kwasu azotowego, siarkowego i nawozów sztucznych), elektrotechniczny (m.in. produkcja kabli, aparatów telew., radiowych i telefonicznych — koncern Nokia), stoczn. (m.in. promy mor.) oraz taboru kol. (wagony towarowe); rozwinięte jest hutnictwo żelaza i metali nieżel., rafinacja ropy naft., także przemysł włók., odzież., poligraficzny, cementowy, porcelanowy i szklarski. Największe ośr. przem.: Helsinki, Tampere i Turku, poza tym ośr. przemysłu: drzewnego — Kemi, Pori, Kotka, Rauma, Lappeenranta, hutn. — Inha, Värtsilä, Imatra, rafinacji miedzi — Pori, elektrotechnicznego — Vaasa, chem. — Kokkola, petrochemicznego — Naantali i Porvoo.
Rolnictwo. Tradycyjnym i dobrze rozwiniętym działem gospodarki Finlandii jest leśnictwo; 2003 pozyskano 53,7 mln m3 drewna, gł. iglastego. Rozwinięte jest rybołówstwo i przemysł rybny. Finlandia ma jeden z najniższych w Europie odsetków użytków rolnych — 7,6% ogólnej pow. kraju, w tym łąk i pastwisk — 0,4%. Lasy zajmują 72% pow. kraju (2000). Hoduje się bydło typu mlecznego, trzodę chlewną (1,4 mln sztuk), owce, a na północy kraju — renifery; wzrasta chów zwierząt futerkowych — norki, lisy niebieskie i srebrne; ze względu na krótki okres wegetacyjny produkcja roślinna odgrywa mniejszą rolę; uprawia się jęczmień, owies, rzepak, żyto, pszenicę, ziemniaki oraz krzewy i drzewa owocowe; rolnictwo charakteryzuje wysoka mechanizacja i duże zużycie nawozów sztucznych.
Turystyka. W 2003 wpływy z turystyki wyniosły 1,9 mld dol. USA; turystyka gł. na Pojezierzu Fińskim, wzdłuż wybrzeży i w Laponii. W 2005 odwiedziło Finlandię 4,5 mln turystów, najwięcej ze Szwecji, Niemiec, Rosji.
Transport i łączność. Finlandia ma słabo rozwiniętą sieć kol. (5,7 tys km linii kol., 2005), dobrze, zwłaszcza w południowej części kraju, sieć dróg kołowych; 2005 było 78,2 tys. km dróg, w tym 230 km austostrad; 93% przewozów towarowych przypadało na samochody; 2002 w użytkowaniu było 2,2 mln samochodów osobowych (tj. 423 na 1000 mieszk.) oraz 330 tys. ciężarowych; wodne drogi śródlądowe o łącznej dł. 7,8 tys. km są dostępne tylko latem i w większości wykorzystywane do spławu drewna; największymi portami mor. są: Helsinki, Kotka, Turku i Hanko, lotn. — Helsinki. W Finlandii jest dobrze rozwinięta sieć telefoniczna, na 1000 mieszk. przypada 524 abonentów telefonii stacjonarnej; w użyciu 5,0 mln telefonów komórkowych.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 67,9 mld dol. USA, importu 56,4 mld dol. USA (2005). Finlandia eksportuje maszyny i urządzenia, wyroby przemysłu drzewnego i papierniczego oraz poligraficznego, importuje: maszyny i urządzenia, paliwa, środki transportu; handluje gł. ze Szwecją, Niemcami, Rosją, Wielką Brytanią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia