Austria. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Austria. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1920, w brzmieniu z 1929 (z licznymi zmianami), Austria jest republiką związkową o systemie parlamentarnym, składającą się z 9 krajów. Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję, z prawem jednej reelekcji. Formalnie ma on bardzo szerokie uprawnienia, faktycznie pełni rolę reprezentacyjną. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu — Zgromadzenia Związkowego (Bundesversammlung). Izba wyższa — Rada Związkowa (Bundesrat) składa się z 63 członków wybieranych przez parlamenty krajów związkowych (od 3 do 12 z każdego kraju, proporcjonalnie do liczby ludności). W izbie niższej — Radzie Narodowej (Nationalrat) zasiada 183 deputowanych wybieranych na 5–letnią kadencję w wyborach powszechnych (proporcjonalnych). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z powoływanym przez prezydenta kanclerzem związkowym na czele. Wymiar sprawiedliwości sprawują: Sąd Najwyższy, 4 krajowe sądy najwyższe (w Wiedniu, Grazu, Linzu i Innsbrucku), sądy krajowe, rejonowe i obwodowe; działają też: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Administracyjny, Izba Obrachunkowa i Adwokatura Ludowa (w składzie 3 strażników praw obywatelskich). Każdy kraj związkowy ma własną konstytucję, sejm krajowy (Landtag) i rząd (rada krajowa — Landesrat), na którego czele stoi starosta krajowy; starostę i rząd wybiera sejm krajowy. Kraje dzielą się na powiaty i gminy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia