Austria. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Austria. Gospodarka.
Austria jest krajem wysoko rozwiniętym, z dużym udziałem usług (ruch turystyczny i tranzytowy, handel wewnętrzny i zagraniczny, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe i inne) w tworzeniu produktu krajowego brutto; polityka gospodarcza państwa zmierza do łagodzenia trwającego od wielu lat deficytu w bilansie handlowym; PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 2007 wyniósł 39 tys. dolarów USA; struktura wytwarzania PKB: usługi 67,3%, przemysł i budownictwo 30,4%, rolnictwo 1,6%.
Przemysł. Zasoby surowców miner. nie pokrywają zapotrzebowania przemysłu Austrii; ze względu na wyczerpanie bogatszych i łatwiej dostępnych złóż oraz niższe koszty duże znaczenie ma import surowców (zwłaszcza paliw i półproduktów). Spośród wydobywanych bogactw miner. najważniejsze są: rudy żelaza (k. Eisenerz), ropa naft. i gaz ziemny (na północny wschód od Wiednia), magnezyt (w Styrii, Tyrolu i Karyntii), sól kam., węgiel brunatny (gł. w Styrii). Cechą charakterystyczną przemysłu Austrii jest dominacja drobnych i średnich zakładów produkcyjnych oraz znaczny udział kapitału państw., zwłaszcza w przemyśle wydobywczym, metalurg. i maszynowym. Rozmieszczenie przemysłu jest bardzo nierównomierne — największa koncentracja w krajach związkowych: Wiedeń, Górna Austria i Styria; rozwinięty jest przemysł o zróżnicowanej strukturze gałęziowej, zwłaszcza hutnictwo żelaza (Linz, Leoben) i aluminium (Ranshofen), przemysł maszyn., środków transportu (samochody ciężarowe) i elektrotechniczny (Wiedeń, Graz, Steyr, Wiener Neustadt), metal., chem. (Linz), przetwórstwo ropy naft. (Schwechat), drzewny, spoż., włók. (gł. Vorarlberg, Górna Austria, Wiedeń); 70% energii elektrycznej dostarczają elektrownie wodne; produkcja energii elektrycznej na 1 mieszk. ponad 6600 kW · h rocznie.
Rolnictwo. Gospodarka rolna Austrii ma charakter towarowy; grunty orne i sady zajmują 18,3% pow. kraju, łąki i pastwiska — 24,0%; przeważają drobne i średnie gospodarstwa rolne (poniżej 5 ha — 35% ogólnej liczby gospodarstw, 5–20 ha — 38%); gł. regiony roln. znajdują się w Dolnej Austrii i Górnej Austrii oraz Burgenlandzie; do najważniejszych roślin uprawnych należą: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, winorośl (gł. w północno-wschodniej Austrii); rozwinięte jest warzywnictwo i sadownictwo; hodowla bydła (w Alpach — typu mlecznego), trzody chlewnej, drobiu i owiec; w gospodarce Austrii duże znaczenie ma leśnictwo (baza surowcowa dla przemysłu drzewnego i papierniczego, zapobieganie degradacji środowiska, walory rekreacyjne w regionach turystycznych). Dzięki wysokiej mechanizacji i intensyfikacji nawożenia osiąga się w A. jedne z wyższych plonów na świecie.
Turystyka. Jednym z gł. działów gospodarki Austrii, przyczyniającym się do zrównoważenia bilansu płatniczego i dającym utrzymanie znacznej części ludności, jest turystyka; w Austrii jest ok. 100 tys. obiektów turystycznych: hotele, schroniska i pokoje gościnne o łącznej liczbie 1,2 mln łóżek; nartostrady, wyciągi narciarskie; corocznie do Austrii przybywa ok. 20 mln turystów; wpływy z turystyki wynoszą ok. 2 tys. dol. USA rocznie na 1 mieszk.; gł. regiony turystyczny: Tyrol (Innsbruck, Hall), Salzburg (m. Salzburg, Badgastein), Karyntia.
Transport i łączność. Dobrze rozwinięta sieć komunik., zwłaszcza transport kol. i samochodowy. Długość linii kol. wynosi 6,0 tys. km, w tym zelektryfikowanych — 60% ; długość dróg kołowych — 134 tys. km, w tym ponad 10 tys. km dróg szybkiego ruchu i 1,7 tys. km autostrad; przez terytorium Austrii przechodzą tranzytowe linie kol. i drogowe ze środkowej i wschodniej Europy do Włoch i na Płw. Bałkański; liczne tunele kol. (m.in. Arlberg — 10,3 km, najdłuższy w kraju, Tauryjski — 8,6 km) i drogowe (Arlberg — 14 km); żegluga śródlądowa gł. na Dunaju, gł. porty: Wiedeń i Linz; komunikacja lotn. ma znaczenie drugorzędne; międzynar. lotniska w Wiedniu, Salzburgu, Linzu, Grazu, Klagenfurcie, Innsbrucku; rozwinięta sieć rurociągów naft. (odgałęzienia zachodnioeur. sieci łączącej porty Genua i Triest z Ingolstadt w Niemczech) i gazu ziemnego (m.in. importowanego z Federacji Ros.); liczne koleje linowe i wyciągi. 4 mln abonentów telefonii stacjonarnej (2002); w użytkowaniu 8 mln telefonów komórkowych (2004).
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 122 mld dol. USA (2005), importu — 119 mld dol. USA; blisko 91% wartości eksportu stanowią artykuły przem. (gł. maszyny, środki transportu, wyroby hutn. i chem., papier, drewno, energia elektryczna); w imporcie dominują maszyny i środki transportu (zwłaszcza samochody), paliwa (gł. ropa naft. i jej produkty, węgiel kam., koks, gaz ziemny); gł. partnerami handl. Austrii są kraje Unii Europejskiej — ok. 76% wartości obrotów (gł. Niemcy) oraz USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia