Afryka. Warunki naturalne. Budowa geologiczna
 
Encyklopedia PWN
Afryka. Warunki naturalne. Budowa geologiczna.
Afryka stanowi niemal w całości platformę prekambryjską, zwaną platformą afrykańską. Zdenudowany fundament platformy, zbudowanej ze skał magmowych i metamorficznych archaiku i proterozoiku, odsłania się na znacznych obszarach kontynentu (tarcze saharyjska, gwinejska i in.), na innych zaś jest przykryty pokrywą skał osadowych i wulkanicznych o wieku od młodszego proterozoiku po czwartorzęd, osiągającą znaczną grubość w obniżeniach tektonicznych (np. niecki nigeryjskie, kongijskie). Na północ i północny zachód do platformy afrykańskiej przylega łańcuch Atlasu, uformowany ostatecznie w orogenezie alpejskiej, oraz utworzone w orogenezie hercyńskiej łańcuch Antyatlasu, na południe — hercyński łańcuch Gór Przylądkowych. Afryka jest rozcinana przez rozwijający się od trzeciorzędu system ryftów kontynentalnych (Wielkie Rowy Afrykańskie), z którymi są związane młode pokrywy skał wulkanicznych. Kontynent afrykański jest częścią dawnego lądu Gondwana; wraz ze znacznymi obszarami południowo-wschodniego Oceanu Atlantyckiego i zachodniego Oceanu Indyjskiego tworzy płytę litosfery, zwaną płytą afrykańską, i wskutek ruchu tej płyty ku północy przybliża się do Europy (ok. 1 cm/rok). Główne bogactwa mineralne Afryki: złoto, diamenty, platyna, rudy chromu, kobaltu, uranu, żelaza, manganu, tantalu i germanu, także boksyty, węgiel kamienny i ropa naftowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia