rejestrach

Encyklopedia PWN

mat. teoret. model urządzenia działającego samoczynnie, mającego zdolność przyjmowania sygnałów z otoczenia, zmieniania swoich stanów wewn. i wysyłania sygnałów do otoczenia;
CROWCASS
[krə̣ukäs] Wymowa,
ang. Central Register of War Criminals and Suspected Subjects Wymowa,
centralny rejestr przestępców wojennych i osób podejrzanych, utworzony IV 1945 w Paryżu przy Nacz. Dowództwie Alianckich Sił Zbrojnych;
wydawnictwo rejestrujące opisy bibliograficzne artykułów z bieżących czasopism nauk. oraz opisy publikacji w nich cytowanych (w przypisach bądź bibliografii załącznikowej).
kodeks
[łac. codex ‘księga’, ‘spis’],
prawo akt normatywny, współcześnie wydawany z reguły w formie ustawy, stanowiący zbiór zasadniczych przepisów regulujących wyodrębnione dziedziny stosunków społecznych;
Kozacy
[ukr. < tur.],
grupa ludności, która tworzyła swoisty wolny stan w XV–XVII w. w Rzeczypospolitej i w XVI–XVIII w. w państwie moskiewskim (potem Rosji).
menologion
[gr.],
w Kościele wschodnim księga przeznaczona do lektury klasztornej i indywidualnej, zawierająca żywoty świętych ułożone w porządku kalendarza, również homilie, słowa pochwalne i opowieści apokryficzne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia