modulowany

Encyklopedia PWN

modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
modulator
[łac.],
telekom. układ elektroniczny realizujący proces modulacji;
VOR, ang. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range,
lotn. ultrakrótkofalowy (w pasmie częst. 108–118 MHz) system nawigacji bliskiego zasięgu;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
bod, Bd,
telekom. jednostka szybkości modulowania sygnału telegraficznego (szybkości telegraficznej) lub szybkości przekazywania elementów sygnału cyfrowego o stałym czasie trwania;
induktofonia, rozgłaszanie indukcyjne,
radiotechn. system rozgłaszania bezprzewodowego, w którym do przesyłania dźwięku (mowy, muzyki) z jednego punktu nadawczego do wielu punktów odbiorczych wykorzystuje się sprzężenie indukcyjne między nadajnikiem radiofonicznym a odbiornikami;
urządzenie, w którym są wytwarzane drgania elektr., emitowane przez antenę (po zmodulowaniu sygnałem przenoszącym informację) w otaczającą ją przestrzeń, w postaci fal radiowych.
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
busola żyroskopowa lotnicza, busola giromagnetyczna lotnicza,
przyrząd pokładowy do wyznaczania kursu statku powietrznego;
demodulacja
[łac.],
telekom. proces wydzielania sygnału modulującego (przenoszącego informację) z sygnału zmodulowanego (przebiegu nośnego);
demodulator
[łac.],
telekom. układ elektroniczny realizujący proces demodulacji, stanowiący część składową urządzenia odbiorczego (radiofonicznego, telewizyjnego, telefonicznego, telegraficznego i in.);
stosowane w lecznictwie elektr. prądy impulsowe złożone o małej częstotliwości;
fiz. okresowe lub prawie okresowe zmiany stanu układu fiz. (np. wahadła, struny, obwodu elektr.), zachodzące dokoła pewnego położenia równowagi pod wpływem dostarczonej do układu energii.
dźwięk zapisywany magnetycznie na taśmie film. lub opt. na błonie fot. za pomocą układu modulującego światło;
elektroda
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, hodós ‘droga’],
część przewodząca (np. z metalu lub półprzewodnika) w aparacie (urządzeniu) elektr. (np. elektrolizerze, zgrzewarce) lub przyrządzie elektronicznym (np. tranzystorze, tyrystorze, lampie elektronowej), granicząca bezpośrednio ze środowiskiem (np. gazem, elektrolitem, półprzewodnikiem), do którego doprowadza (katoda, emiter, źródło) lub z którego odprowadza (anoda, kolektor, dren) nośniki prądu elektr., bądź w którym steruje ich ruchem (przepływem prądu) za pomocą odpowiednio zlokalizowanego pola elektr. (bramka, siatka).
telekom. przebieg wielkości fiz., którego co najmniej jeden z parametrów (np. amplituda, częst.) zmienia się w procesie modulacji zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulującego), będącego nośnikiem przekazywanej informacji;
powstawanie fal dźwiękowych w ośrodkach sprężystych pod działaniem światła (w ogólniejszym przypadku fal elektromagnetycznych o dowolnej częst.);
Hendrix Jimi Wymowa, właśc. James Marshall Hendrix Wymowa, ur. 27 XI 1942, Seattle (stan Waszyngton), zm. 18 IX 1970, Londyn,
amer. gitarzysta i wokalista rockowy;
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
anat. narząd zbudowany z mięśni pokrytych błoną śluzową, umieszczony na dnie jamy gębowej kręgowców;

Materiały dodatkowe

Gomera — wyspa przeciągłych gwizdów

Słownik języka polskiego PWN

modulacja
1. «dostosowanie siły, wysokości i barwy głosu do treści wypowiadanych słów»
2. «zmiana niektórych parametrów sygnału pod wpływem innego sygnału»
3. «przejście z jednej tonacji do drugiej»
4. «zmiana natężenia, barwy i wysokości dźwięku w śpiewie»

• modulacyjny • modulować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia