sygnałem zmodulowanym

Encyklopedia PWN

sygnał mający postać ciągłego w czasie przebiegu wielkości fiz. (wielkość reprezentująca wiadomość może przyjmować dowolne wartości z ciągłego ich zbioru);
ośrodek materialny, w którym został zapisany sygnał (przetworzony dźwięk, obraz i in.) w postaci lokalnych zmian właściwości nośnika;
modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
czujnik, sensor:
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
magnetyczny zapis, rejestracja magnetyczna,
proces utrwalania informacji w postaci śladu magnetycznego (ścieżki) na nośniku magnetycznym w celu jej przechowywania i późniejszego, wielokrotnego odczytywania w dowolnej chwili;
urządzenie, w którym są wytwarzane drgania elektr., emitowane przez antenę (po zmodulowaniu sygnałem przenoszącym informację) w otaczającą ją przestrzeń, w postaci fal radiowych.
zespół metod i środków służących do wytwarzania, przesyłania i przetwarzania sygnałów analogowych.
dział optyki zajmujący się przetwarzaniem sygnałów opt. w dziedzinie częst. przestrzennych;
przemiana częst. promieniowania świetlnego w procesie nieliniowym;
radiofonia
[łac.-gr.],
dział radiokomunikacji zajmujący się zorganizowanym rozpowszechnianiem audycji dźwiękowych, przeznaczonych dla słuchaczy mających odbiorniki radiofoniczne.
demodulacja
[łac.],
telekom. proces wydzielania sygnału modulującego (przenoszącego informację) z sygnału zmodulowanego (przebiegu nośnego);
dyskryminator
[łac.],
telekom. układ elektroniczny służący do przekształcania sygnału zmodulowanego częstotliwościowo (d. częstotliwości) lub fazowo (d. fazy) w sygnał zmodulowany amplitudowo o amplitudzie zmieniającej się proporcjonalnie do zmian częst. chwilowej sygnału wejściowego;
demodulator
[łac.],
telekom. układ elektroniczny realizujący proces demodulacji, stanowiący część składową urządzenia odbiorczego (radiofonicznego, telewizyjnego, telefonicznego, telegraficznego i in.);
geodimetr
[gr.],
przyrząd do geodezyjnych pomiarów odległości metodą opartą na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych;
modulator
[łac.],
telekom. układ elektroniczny realizujący proces modulacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia