macierzy

Encyklopedia PWN

mat. macierz kwadratowa, w której wszystkie elementy leżące poniżej lub powyżej głównej przekątnej (elementy postaci aik, gdzie i > k lub i < k) są równe zero.
stowarzyszenie oświat.;
mat. macierz kwadratowa zbudowana z klatek Jordana;
stowarzyszenie oświat., zał. 1905 w Warszawie jako Macierz Szkolna Królestwa Pol.;
stowarzyszenie oświat., zał. 1921 w Wolnym Mieście Gdańsku;
bogini frygijska, → Kybele.
mat. dla macierzy kwadratowej A = (aij) stopnia n o składowych aij z ustalonego pierścienia przemiennego R (np. z ciała) — funkcja przyporządkowująca tej macierzy element det(A)
mat. jedno z podstawowych pojęć algebry liniowej; funkcję f z przestrzeni liniowej V w przestrzeń liniową W, f: V → W, gdzie V i W są przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem K, nazywa się p.l., jeżeli zachodzi równość f(λx + μy) = λf(x) + μf(y) dla dowolnych λ, μ ∈ K i x, y ∈ V.
mat. prostokątna tablica liczbowa o m wierszach i n kolumnach, indeksowana odwrotnie niż w przypadku macierzy, tzn. pierwszy wskaźnik oznacza kolumnę, a drugi — wiersz;
mitochondria
[gr. mítos ‘nić’, chondríon ‘ziarnko’, ‘grudka’],
anat. organelle w cytoplazmie komórek eukariotycznych, których zasadniczą funkcją jest utlenianie prostych związków organicznych do dwutlenku węgla i wody, przy wykorzystaniu tlenu atmosferycznego.
mat. jedno z twierdzeń rachunku różniczkowego;
mat. pojęcie algebry liniowej;
dział matematyki stosowanej badający modele sytuacji, w których decyzje podejmowane przez strony (zwane graczami) mają łączny wpływ na ich poziom satysfakcji (określany mianem wypłat).
minor
[łac.],
mat. dla dowolnej macierzy — wyznacznik macierzy kwadratowej utworzonej z danej przez wykreślenie pewnej liczby wierszy i pewnej liczby kolumn;
mat. teoria poświęcona badaniu niezmienników form (i układów form) poddanych działaniu pewnej grupy G przekształceń liniowych.
Osuchowski Antoni, ur. 30 VI 1849, Paryż, zm. 9 I 1928, Warszawa,
działacz nar. na Śląsku, Warmii i Mazurach, publicysta, prawnik;

Słownik języka polskiego PWN

macierz
1. podn. «ojczyzna»
2. «zespół elementów, np. liczb lub funkcji, ustawionych w prostokątną tablicę o m wierszach i n kolumnach»
3. «słowo występujące w nazwach dawnych polskich stowarzyszeń oświatowych»
4. daw. «matka»

• macierzowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia