florystyczna

Encyklopedia PWN

bot. grupy gatunków lub gatunki roślin mające wspólne cechy ważne z florystycznego punktu widzenia;
fitogeografia
[gr. phytón ‘roślina’, geōgraphía ‘opis ziemi’],
geografia roślin,
ekol. nauka o rozmieszczeniu geograficznym roślin i ich zbiorowisk na Ziemi, zarówno w czasach obecnych, jak i w przeszłości geologicznej, oraz o czynnikach i prawidłowościach kierujących tym rozmieszczeniem;
florystyka
[łac.],
zw. fitogeografią florystyczną,
bot. podstawowy, najstarszy dział fitogeografii (zwany geografią roślin) zajmujący się badaniami flor poszczególnych regionów;
fitocenoza
[gr. phytón ‘roślina’, koinós ‘wspólny’],
biocenoza roślinna,
ekol. płat roślinności, roślinna część biocenozy;
część Notogei, lądowy obszar zoogeograf. obejmujący wyspy Nowej Zelandii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia