cykl

Encyklopedia PWN

cykl
[łac. < gr. kýklos ‘koło’],
w chronologii historycznej okres, po którym pewne zjawiska powtarzają się;
cykl fosforanów pentoz, cykl pentozofosforanowy,
biochem. → pentozowy cykl.
uporządkowany ciąg zdarzeń zachodzących w komórce między kolejnymi podziałami mitotycznymi (tj. w okresie interfazy);
ekon. systematyczne zmiany ogólnego poziomu aktywności gospodarczej występujące na tle długookresowego trendu;
zespół utworów, z których każdy stanowi samodzielną jednostkę, ale łączy się z innymi w nadrzędną całość kompozycyjną i treściową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia