azeotropem

Encyklopedia PWN

etylowy alkohol, etanol, pot. alkohol, spirytus, CH3CH2OH,
związek organiczny, pochodna etanu C2H6, zawierająca zamiast jednego atomu wodoru grupę hydroksylową –OH;
chem. stosunek ciśnienia cząstkowego pi danego składnika (i) w parze nad cieczą do stężenia xi tego składnika w cieczy: β = pi/xi;
metoda rozdziału mieszanin ciekłych za pomocą nieporowatych cienkich membran hydrofilowych (hydrofilowość) wykonanych z tworzyw sztucznych (przegroda półprzepuszczalna);
siarkowy(VI) kwas, kwas tetraoksosiarkowy, kwas siarkowy, H2SO4,
kwas tlenowy siarki(VI).
solny kwas, kwas chlorowodorowy, HCl,
roztwór wodny chlorowodoru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia