azeotropem

Encyklopedia PWN

azeotrop, mieszanina azeotropowa, roztwór azeotropowy,
ciekły układ dwu- lub wieloskładnikowy, którego skład pary pozostającej w równowadze z cieczą jest identyczny ze składem cieczy;
azeotropia
[gr.],
zjawisko związane z przebiegiem destylacji pewnych lotnych mieszanin ciekłych, skrajnie odbiegających od stanu doskonałego (Raoulta prawo);
azotowy(V) kwas, kwas azotowy, HNO3,
jeden z najważniejszych kwasów nieorganicznych;
destylacja
[łac. destillatio ‘ściekanie kroplami’],
proces fizykochemiczny polegający na przeprowadzeniu (przez ogrzanie) substancji ciekłych w stan pary, skropleniu (kondensacji) par przez oziębienie i następnie zebraniu skroplonych par — skroplin (czyli destylatu) w specjalnym naczyniu. Jest to metoda rozdziału mieszanin, której podstawą jest różnica w składzie pary i cieczy opisana równowagą termodynamiczną układu.
rozdzielanie mieszaniny cieczy o bardzo zbliżonych temperaturach wrzenia;
ebuliometria
[łac. ebullire ‘wrzeć’, ‘kipieć’, gr. metréō ‘mierzę’],
metoda bardzo dokładnego pomiaru temperatury wrzenia bardzo rozcieńczonych roztworów substancji chemicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia