przebieg wielkości fizycznej
 
Encyklopedia PWN
przebieg wielkości fizycznej,
zbiór następujących po sobie kolejno wartości tej samej wielkości fiz. (np.: napięcia elektr., temperatury, ciśnienia akustycznego);
także funkcja określająca zależność tej wielkości od czasu, przedstawiana zwykle w postaci wykresu lub wyrażenia matematycznego. Rozróżnia się p.w.f. stałe (o niezmiennej wartości wielkości fiz. z upływem czasu) i zmienne, a wśród zmiennych: losowe, zw. też stochastycznymi (o przypadkowej zależności danej wielkości od czasu), oraz zdeterminowane (o ściśle określonej zależności od czasu); te ostatnie dzielą się na okresowe (o stałym okresie zmienności) i nieokresowe; szczególnym przypadkiem przebiegów zmiennych są tzw. przebiegi pseudolosowe, które są wprawdzie przebiegami okresowymi, a więc zdeterminowanymi, ale mają podobne charakterystyki jak przebiegi losowe, zwłaszcza podobne widmo (widmo sygnału) i rozkład statyst. amplitud; typowymi przykładami p.w.f. są: przebieg elektr. (przebieg napięcia lub natężenia prądu, natężenia pola elektr.), przebieg akustyczny (natężenia dźwięku, ciśnienia akustycznego), przebieg opt. (natężenia lub długości fali promieniowania świetlnego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia