nieokresowe

Encyklopedia PWN

widmo sygnału, widmo przebiegu wielkości,
rozkład wartości określonej wielkości fiz. charakteryzującej sygnał w zależności od jego częst.;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
multiwibrator
[łac.],
przerzutnik,
układ elektroniczny generujący okresowe lub nieokresowe przebiegi elektr., zwykle o kształcie zbliżonym do prostokątnego, w wyniku przełączania (przerzutu) układu między 2 wyróżnionymi stanami (stabilnymi lub kwazistabilnymi);
zbiór następujących po sobie kolejno wartości tej samej wielkości fiz. (np.: napięcia elektr., temperatury, ciśnienia akustycznego);
mat. przedstawienie liczby rzeczywistej w postaci ułamka dziesiętnego, w którym po przecinku dziesiętnym występuje nieskończona liczba cyfr, np.: 2,102030405... , 1,333... , 0,2000... (jest przyjęte, że nieskończony ciąg samych zer pomija się);
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
mat. liczby rzeczywiste nie będące liczbami wymiernymi, czyli nie dające się zapisać w postaci ułamka k/m, gdzie k i m są liczbami całkowitymi;
pi, π,
mat. liczba będąca stosunkiem długości okręgu do jego średnicy;
mat. model dwuwymiarowego odwzorowania, którego zbiór niezmienniczy ma punkty okresowe o wszystkich naturalnych okresach, orbitę gęstą i nieskończenie (nieprzeliczalnie) wiele orbit nieokresowych.
synchroskop
[gr.],
oscylograf służący do obserwowania (na ekranie lampy oscyloskopowej) pojedynczych nieokresowych przebiegów elektrycznych.
mat. ułamek dziesiętny nieskończony, w którym począwszy od pewnego miejsca po przecinku, pewna grupa cyfr (zwana okresem) powtarza się, np. 0,121212... = 0,(12) lub 0,98111... = 0,98(1) itp.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia