okresowe

Encyklopedia PWN

mat. funkcja f(x), dla której istnieje różna od zera liczba T (zwana okresem), taka że f(x + T) = f(x) dla każdego x należącego do dziedziny funkcji f;
sposób klasyfikacji pierwiastków chemicznych w postaci tabeli powstałej w wyniku ułożenia pierwiastków według wzrastającej liczby atomowej oraz według ich właściwości chemicznych;
mat. ułamek dziesiętny nieskończony, w którym począwszy od pewnego miejsca po przecinku, pewna grupa cyfr (zwana okresem) powtarza się, np. 0,121212... = 0,(12) lub 0,98111... = 0,98(1) itp.;
mat. punkt przestrzeni X układu dynamicznego (X, φ), dla którego istnieje liczba naturalna n ≥ 1, taka że φn(x) = x, tzn. x jest punktem stałym dla pewnej iteracji przekształcenia φ.
fiz. okresowe lub prawie okresowe zmiany stanu układu fiz. (np. wahadła, struny, obwodu elektr.), zachodzące dokoła pewnego położenia równowagi pod wpływem dostarczonej do układu energii.
Fajans Kazimierz, ur. 27 V 1887, Warszawa, zm. 18 V 1975, Ann Arbor (stan Michigan),
fizykochemik amerykański, pochodzenia polskiego, specjalista w dziedzinie radiochemii, promieniotwórczości i budowy cząsteczek.
mat. wielkość charakteryzująca moment przejścia fazowego nieliniowego układu dynamicznego od zachowań regularnych (długoterminowo okresowych) do zachowań, w których mogą się pojawić stany chaotyczne (turbulencje).
Atlas, Al-Aṭlas, fr. Atlas,
łańcuch gór fałdowych położony w północno-zachodniej Afryce na obszarze Maroka, Algierii i Tunezji.
Karru, ang. Karroo, afrikaans Karoo,
wyżynna, półpustynna kraina w południowo-zachodniej części RPA, na południe od doliny rz. Oranje;
astr. zmienne w czasie odkształcenia powierzchni i przemieszczenia masy wewnątrz obiektu astronomicznego, spowodowane oddziaływaniem innego obiektu;
geogr. obszar lądu w strefie klimatu suchego, pozbawiony roślinności lub z niską roślinnością rozproszoną, pokrywającą mniej niż 10% powierzchni.
demogr., statyst. rodzaj pełnego badania statystycznego obejmującego wszystkie jednostki zbiorowości statystycznej;
Szarki, Asz-Szatt asz-, Ash-Shaṭṭ ash-Sharqī, fr. Chott Ech Chergui,
bezodpływowe słone jezioro okresowe w północno-zachodniej Algierii, na Wyż. Szottów, na wys. 985 m;
Wielki Szott, Szatt al-Dżarid, Shaṭṭ al-Jarīd, fr. Chott El Jerid,
płytkie okresowe jez. słone w środkowej Tunezji, na pograniczu Sahary, na wys. 16 m;
Cooper Creek
[kụ:pər kri:k] Wymowa,
Barcoo,
rzeka okresowa we wschodniej Australii, w stanach Queensland i Australia Południowa;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

okresowy
1. «powtarzający się, występujący co pewien czas»
2. «trwający pewien czas»
3. «dotyczący danego okresu»

• okresowo • okresowość
okresowy układ pierwiastków chemicznych «zestaw wszystkich pierwiastków chemicznych, uszeregowanych według ich rosnącej liczby atomowej»
ułamek okresowy «ułamek dziesiętny nieskończony, w którym od pewnego miejsca powtarza się pewna grupa cyfr»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia