stochastycznymi

Encyklopedia PWN

stochastyczne procesy
[gr. stochastikós ‘zdolny do domyślenia się czegoś’],
procesy losowe,
mat. pojęcie teorii prawdopodobieństwa dotyczące ewolucji w czasie układów, które zależą od pewnego losowego czynnika (czynników).
mat. zespół metod umożliwiających efektywne rozwiązywanie takich zagadnień optymalizacyjnych, w których pewne parametry występujące w ekstremalizowanych funkcjach są zmiennymi losowymi.
fiz. zjawisko, w którym odpowiedź układu na sygnał zewn. jest wzmacniana przez szum.
obsługi masowej teoria, teoria kolejek,
dział matematyki stosowanej.
Sobczyk Kazimierz, ur. 17 III 1939, Radwanów,
matematyk;
Zabczyk Jerzy, ur. 29 III 1941, Douai (Francja),
matematyk;
filtracja
[łac.],
elektr. proces przetwarzania sygnałów mający na celu wydzielenie z mieszaniny sygnałów tylko sygnałów o pożądanych właściwościach;
filtracja
[łac.],
mat. metoda szacowania nieobserwowanych składowych procesu stochastycznego (stochastyczne procesy) polegająca na przekształceniu tego procesu za pomocą operatora zw. filtrem;
tworzona za pomocą komputera,
martyngał
[ang. martingale],
mat. proces stochastyczny (Xt), dla którego warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej Xt, przy znajomości przebiegu procesu do pewnej chwili s (s < t), jest z prawdopodobieństwem 1 równa wartości zmiennej losowej Xs.
zbiór następujących po sobie kolejno wartości tej samej wielkości fiz. (np.: napięcia elektr., temperatury, ciśnienia akustycznego);
Smoluchowski Marian, ur. 28 V 1872, Vorderbrühl k. Wiednia, zm. 5 IX 1917, Kraków,
polski fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych w historii nauki polskiej.
badanie zbiorowości statystycznej, obejmujące 4 etapy: programowanie, obserwację, przetwarzanie i analizę statystyczną.
autokorelacja
[gr.-łac.],
mat. pojęcie z dziedziny procesów stochastycznych stacjonarnych,
nieuporządkowane ruchy cząstek ciała stałego zawieszonych w cieczy lub gazie, wynikające ze zderzeń tych cząstek z molekułami (cząsteczkami) otaczającego ośrodka.
Ciesielski Zbigniew Jan, ur. 1 X 1934, Gdynia,
matematyk;
Doob
[du:b]
Joseph Leo, ur. 27 II 1910, Cincinnati, zm. 7 VI 2004, Urbana (stan Illinois),
matematyk amerykański;
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
Fuliński Andrzej Bogusław, ur. 13 VI 1934, Kraków,
fizyk;
geostatystyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, łac. status ‘stan rzeczy’],
mat. dział statystyki mat. poświęcony analizowaniu i prognozowaniu procesów umiejscowionych w przestrzeni i przebiegających w czasie (stochastyczne procesy).

Słownik języka polskiego PWN

stochastyczny mat. «losowy, przypadkowy»
• stochastycznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia