zmienne

Encyklopedia PWN

zbiór niezależnych zmiennych występujących w kanonicznych równaniach ruchu (Hamiltona równania ruchu).
gwiazdy zmieniające jasność obserwowaną (blask) w czasie krótkim w porównaniu z czasem ich zmian ewolucyjnych;
ekon. koszty, które zmieniają się wraz ze zmianą produkcji,
inform. pojęcie w proceduralnym języku programowania wysokiego poziomu określające pewien obszar pamięci komputera;
mat. wielkość (o ustalonej nazwie, np. x, y, t), która może przybierać wartości z określonego zbioru.
zmienna losowa skokowa, zmienna losowa dyskretna,
mat. zmienna losowa, która przyjmuje wartości ze skończonego bądź przeliczalnego zbioru wartości x1, x2, ... , xn, ...;
wyrażenie występujące w funkcji log., pozbawione samodzielnego znaczenia, skrótowy zapis (zwykle znak literowy) zastępujący wyrażenie sensowne;
mat. wielkość liczbowa, której wartości są uzyskiwane w wyniku doświadczenia losowego;
mat. zmienna losowa, dla której istnieje nieujemna funkcja f (zwana gęstością prawdopodobieństwa), taka że dystrybuanta tej zmiennej wyraża się wzorem: F(x) = .
mat. zmienna losowa Y = (Xm)/σ, gdzie X jest zmienną losową o wartości oczekiwanej m i odchyleniu standardowym σ;
zmienna niezależna, argument funkcji,
mat. zmienna, od wartości której zależy wartość funkcji, czyli np. x dla funkcji y = f(x);
mat. wielkość zmienna zależna od innej zmiennej;
mat. funkcja związana ze zmienną losową X wzorem φ(t) = E(eitX), gdzie t jest liczbą rzeczywistą, a E oznacza wartość oczekiwaną;
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
mat. funkcja przypisująca każdemu zdarzeniu elementarnemu wartość liczbową;
mat. sposób znajdowania konkretnych rozwiązań (całkowania) równań różniczkowych: (a) zwyczajnych i (b) cząstkowych;
obligacje, w przypadku których spłacane kwoty są powiązane z jakąś zmienną, np. z kursem walutowym;
kurs walutowy zmienny (płynny kurs walutowy),
kurs walutowy kształtowany na rynku walutowym.
korelacja
[łac.],
mat. wzajemne powiązanie, współzależność rozważanych zjawisk lub obiektów;
demogr. sposób systematyzacji lub objaśnienia poziomu, zróżnicowania i zmian płodności (demogr. ) w populacjach ludzkich.

Słownik języka polskiego PWN

koszty zmienne «ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty zależne od wielkości produkcji»
zmienna mat. «wielkość, która może przyjmować każdą wartość z danego zbioru liczb»
zmienny
1. «ulegający zmianom»
2. «o ludziach: niestały w uczuciach, poglądach»

• zmiennie • zmienność
gwiazda zmienna «gwiazda o zmiennej jasności»
zmienna niezależna mat. «zmienna, której wartość można dowolnie zmieniać»
zmienna zależna mat. «wielkość zmienna, zależna od innej zmiennej»
kapitał zmienny «kapitał wydatkowany na siłę roboczą, pomnażany w procesie produkcji»
prąd zmienny «prąd elektryczny, którego wartość zmienia się w czasie w dowolny sposób»
ruch jednostajnie zmienny «ruch, w którym prędkość wzrasta lub maleje, a jej przyrosty w równych odcinkach czasu są równe»
ruch zmienny fiz. «ruch, w którym prędkość nie jest stała»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia