stałe

Encyklopedia PWN

ochotnicze paramilitarne formacje Sokoła, → Polowe Drużyny Sokole.
ekon. przychody występujące, gdy długookresowe koszty przeciętne są stałe przy wzroście produkcji.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
wielkości o niezmiennych wartościach, występujące we wzorach fiz. wyrażających podstawowe prawa przyrody;
smary stałe, smary plastyczne,
substancje o konsystencji od półpłynnej do stałej, służące do smarowania współpracujących części urządzeń mechanicznych lub jako smary ochronne;
ekon. ceny roku bazowego, przyjętego w statystykach w celu porównania zmian cen w czasie;
nazwa gwiazd używana w starożytności i średniowieczu w celu odróżnienia ich od planet zw. gwiazdami błądzącymi.
krystal. parametry liczbowe charakteryzujące daną sieć przestrzenną;
dział fizyki, którego przedmiotem jest budowa atomowa i właściwości fiz. ciał stałych (krystalicznych i bezpostaciowych), a także zjawiska i procesy zachodzące w ich wnętrzu i na powierzchni pod wpływem różnych czynników zewnętrznych.
roztwór stały, kryształ mieszany,
chemicznie jednorodna, stanowiąca jedną fazę stałą, mieszanina 2 (lub więcej) substancji;
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM), ang. Permanent Court of International Justice,
pierwszy stały sąd międzynar. funkcjonujący przy Lidze Narodów jako jej autonomiczny organ orzekający w sporach między państwami;
Stały Trybunał Arbitrażowy (Rozjemczy), fr. Cour permanente d’arbitrage,
organ międzynar. utworzony na mocy konwencji haskiej z 1899, utrzymany przez konwencję haską z 1907, reprezentowany przez stałe Biuro Międzynar. w Hadze, pełniące funkcje kancelarii Trybunału i kierujące sprawami adm. i archiwum;
gazowa stała, uniwersalna stała gazowa, stała Clapeyrona, R,
jedna z uniwersalnych stałych fizycznych;
teoria tłumacząca właściwości elektronowe ciał stałych w oparciu o mechanikę kwantową.
Plancka stała, kwant działania, h,
jedna z uniwersalnych stałych fizycznych, równa 6,62606876(52) · 10–34 J·s;
stała kinetyczna określająca powinowactwo enzymu do substratu reakcji enzymatycznej.
uniwersalna stała fizyczna równa stosunkowi stałej gazowej R do liczby Avogadra NA;
mat. funkcja postaci f(x) = c, gdzie c — pewna stała liczba;
grawitacyjna stała, stała powszechnego ciążenia, G,
G, współczynnik proporcjonalności w prawie ciążeniaNewtona;
wyrażenie odgrywające istotną rolę w wynikaniu log., mające ustalone przez logikę znaczenie, niezależne od dziedziny, w której to wynikanie zachodzi;

Słownik języka polskiego PWN

ciało stałe «substancja niebędąca gazem ani cieczą, mająca określony kształt i objętość»
koszty stałe «koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo na produkcję, które są niezmienne niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa»
na stałe «na stały pobyt»
zęby stałe «zęby wyrastające po wypadnięciu zębów mlecznych»
stała
1. «element stały, trwały, zachowujący zawsze swoją niezmienność wśród elementów zmiennych w danej dziedzinie, w danym zjawisku»
2. mat. «funkcja przyjmująca dla różnych wartości argumentu tę samą wartość»
stały
1. «pozostający w tym samym miejscu i położeniu»
2. «trwale związany z jakimś miejscem lub jakąś osobą; też: bywający gdzieś często»
3. «niezmieniający poglądów, uczuć; też: będący wyrazem takiej postawy»
4. «nieulegający zmianom»
5. «trwający bez przerwy»
6. «odbywający się regularnie»
7. fiz. «odznaczający się sztywnością postaci, nieciekły i nielotny»

• stałość
stała grawitacji, stała grawitacyjna «współczynnik proporcjonalności w prawie ciążenia Newtona»
nuta pedałowa, stała «długo wytrzymywany dźwięk w głosie najniższym lub w innych głosach, stanowiący podłoże dla rozwoju struktury wielogłosowej»
równowaga stała «równowaga, przy której ciało po wychyleniu wraca do pierwotnego położenia»
stała fizyczna «wielkość o niezmiennej wartości występująca we wzorach fizycznych, stanowiąca podstawę ilościowego opisu zjawisk fizycznych»
stała logiczna «wyrażenie mające ustalone przez logikę znaczenie, niezależne od dziedziny, w której to wynikanie zachodzi»
akcent stały, nieruchomy «akcent padający zawsze na tę samą sylabę wyrazu»
hartowność stali «podatność stali na hartowanie»
kapitał stały «kapitał wydatkowany na środki produkcji, którego wartość nie wzrasta w procesie produkcji i jest przenoszona na wytwarzany produkt»
prąd stały «prąd elektryczny jednokierunkowy o stałym natężeniu»
roztwór stały «jednorodna mieszanina dwóch lub więcej substancji krystalicznych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia