Mołdawia. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Mołdawia. Gospodarka.
Kraj słabo rozwinięty, silnie uzależniony od importu paliw i surowców, głównie z Rosji. W latach 90. XX w. kryzys gospodarczy; od 2000 stopniowy wzrost PKB (2000 — 2,1%, 2007 — 5%). Rozwój gospodarki utrudniają polityczne problemy związane z separatystycznymi dążeniami Naddniestrza, najbardziej uprzemysłowionej części kraju. Rolnictwo i leśnictwo dostarcza 17,7% PKB, przemysł i budownictwo — 20,3%, usługi 62,0% (2017). Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 12,3 tys. dolarów USA (2020). Szacuje się, że 3/4 ludności żyje poniżej granicy ubóstwa.
Przemysł. Produkcja energii elektrycznej 2,9 mld kW·h (2005), gł. w elektrowniach cieplnych (największa Mołdawska, 2500 MW); niewielkie wydobycie ropy naft. i gazu ziemnego (na południu) oraz fosforytów i surowców skalnych; przemysł spoż. (winiarski, tytoniowy, owocowo-warzywny, cukr., olejarski), maszyn roln., metal., lekki (wyrób dywanów, skórz.-obuwn., odzież., dziewiarski), materiałów budowlanych (cementowy), elektrotechnicznych (transformatory, silniki elektryczne), szklarski, drzewny. Szczególnie duże znaczenie ma produkcja win i winiaków (m.in. kredyty Międzynar. Funduszu Walutowego na linie technol.) — ponad 170 zakładów produkcyjnych.
Rolnictwo. Użytki rolne zajmują 74,9% pow. kraju (2018); spośród zbóż uprawia się gł.: pszenicę, kukurydzę i jęczmień; z roślin przem.: słonecznik, buraki cukrowe, tytoń, olejkodajne; b. ważną rolę odgrywa uprawa winorośli, ponadto drzew owocowych i warzyw; mniejsze znaczenie hodowli (bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób); 80% terenów rolnych jest sprywatyzowanych; 12% użytków rolnych jest nawadnianych.
Transport i łączność. Długość linii kol. 1,2 tys. km (2014, gł. szerokotorowe), dróg samochodowych 9,4 tys. km (8,8 tys. km o utwardzonej nawierzchni, 2012); żegluga na Dniestrze i Prucie (dł. dróg wodnych 600 km, w tym 463 km regularnych połączeń); gazociągi z Rosji do Tyraspola i Kiszyniowa; międzynarodowy port lotniczy Kiszyniów. Przez Mołdawię przechodzą w części tranzytowe gazociąg i linia przesyłowa energii elektrycznej między Ukrainą a Rumunią i Bułgarią. Słabo rozwinięta telekomunikacja (1,0 mln abonentów telefonii stacjonarnej, 2020); w użytkowaniu 3,4 mln telefonów komórkowych.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 3,2 mld dol. USA (2020), importu 5,9 mld dol. USA; eksport artykułów rolno-spoż., gł. win, ponadto odzieży i wyrobów elektrotechnicznych; importuje się gł. surowce energ. (węgiel, ropa naft., gaz ziemny), metale, maszyny, środki transportu, chemikalia oraz tekstylia; gł. partnerzy handl.: Rosja, Ukraina, Rumunia, Włochy, Niemcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia