Belgia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Belgia. Ustrój polityczny.
Monarchia konstytucyjna dziedziczna w linii męskiej; od 1993 państwo federalne składające się ze wspólnot i regionów; konstytucja z 1831 (wielokrotnie modyfikowana) wprowadziła parlamentarno-gabinetowy system rządów. Głową państwa jest król Belgów; wszystkie jego akty muszą mieć kontrasygnatę odpowiedniego ministra lub premiera. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o 4-letniej kadencji, złożonego z Izby Reprezentantów i Senatu; Izba Reprezentantów składa się ze 150 deputowanych wyłanianych w wyborach powszechnych; w skład Senatu wchodzi 71 członków, wyłanianych w wyborach powszechnych i pośrednich wg klucza językowego. Władzę wykonawczą sprawuje rząd federalny z premierem na czele; konstytucja nakazuje równy podział stanowisk w rządzie między polityków flamandzkich i walońskich. Wymiar sprawiedliwości sprawują: Sąd Kasacyjny, sądy apelacyjne, sądy przysięgłych i okręgowe oraz sędziowie pokoju.
Królestwo Belgii dzieli się (wg kryterium terytorialnego) na 3 regiony o szerokiej autonomii: Flandrię (flamandzkojęzyczną) na północy kraju, Walonię (francuskojęzyczną) na południu i dwujęzyczny Region Brukseli oraz na 3 wspólnoty językowe (kryterium przynależności kulturowej): francuską, flamandzką i niemiecką (obszar Eupen–Malmédy), Język niemiecki uzyskał status języka urzędowego. Regiony posiadają własne rady z uprawnieniami ustawodawczymi i rządy, które sprawują władzę we wszystkich kwestiach poza: polityką zagraniczną, obroną, sprawiedliwością i sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego, zarezerwowanymi dla parlamentu i rządu federalnego. Wspólnoty mają również własne rady i organy władzy wykonawczej, których kompetencje dotyczą gł. spraw kultury, oświaty i ochrony zdrowia. Na niższym poziomie terytorialnym kraj dzieli się na 10 prowincji (po 5 w każdym regionie) i 589 gmin; w prowincjach działają rady prowincji i gubernatorzy mianowani przez rządy regionalne, w gminach rady gminne, na czele których stoją burmistrzowie mianowani przez króla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia