w fazie gazowej

Encyklopedia PWN

reakcja chem. polegająca na wprowadzeniu grupy nitrowej –NO2 do cząsteczki związku org. w wyniku podstawienia atomu wodoru (rzadziej innego jednowartościowego atomu lub grupy atomów);
fiz. substancja w fazie gazowej, w temperaturze niższej od temperatury krytycznej (stan krytyczny);
fiz. przemiana fazowa pierwszego rodzaju (przemiana fazowa) polegająca na przechodzeniu substancji ze stanu gazowego w ciekły (zwana często kondensacją);
proces fizykochemiczny, którego podstawą jest przebiegająca z dużą szybkością reakcja utleniania, polegająca na gwałtownym łączeniu się substancji spalanej (paliwa) z utleniaczem, której towarzyszy wydzielanie się dużej ilości energii i zazwyczaj płomień;
fiz. zaburzenie falowe w ośrodku sprężystym gazowym, ciekłym lub stałym (fale sprężyste) wywołujące subiektywne wrażenie słuchowe u człowieka lub zwierząt (definicja z zakresu fizyki), a także subiektywne wrażenie słuchowe wywołane takim zaburzeniem (definicja z zakresu psychologii);
Guldberga i Waagego prawo, prawo działania mas, prawo równowagi chemicznej,
prawo określające ilościowo stan dynamicznej równowagi chemicznej osiągnięty w stałej temperaturze przez reakcję odwracalną, przebiegającą w układzie homogenicznym (jednorodnym), w fazie gazowej lub ciekłej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia