pracy

Encyklopedia PWN

ekon. przyporządkowanie poszczególnych czynności w procesie przekształcania zasobów w dobra różnym osobom i podmiotom gospodarczym.
polityka społ. zorganizowana działalność mająca na celu udzielanie pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach.
zakończenie zatrudnienia na mocy porozumienia stron albo w wyniku jednostronnego oświadczenia woli z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym
konflikt między pracownikiem (grupą pracowników) a pracodawcą powstały wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiazań wynikających ze stosunku pracy (indywidualny spór) lub między całą załogą jednego lub kilku zakładów pracy reprezentowaną przez związek zawodowy a pracodawcą lub organizacją pracowdawców (spór zbiorowy).
instytucje zajmujące się problemami zatrudnienia i bezrobocia.
ekon. ustalanie ilości czasu niezbędnie potrzebnego do wykonania określonej czynności lub wyrobu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia