pracy

Encyklopedia PWN

przewidziane w prawie pracy porozumienie normatywne między ogólnokrajową organizacją związkową a organem reprezentującym zakłady pracy lub zakładową organizacją związkową a pracodawcą, określające warunki pracy związane z właściwościami danej gałęzi (branży) lub zawodu, warunki wynagradzania pracowników oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, zasady i formy kształtowania warunków socjalno-bytowych i kulturalnych, a także wzajemne zobowiązania stron układu dotyczące współdziałania przy jego stosowaniu;
ekon. koncepcja opierająca się na uznaniu pracy za podstawę wszelkiej wartości, wg której bank centralny za pomocą swoich filii miał potwierdzać ilość pracy wydatkowanej na wytworzenie danego produktu;
Europejskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, ang. European Association of Schools of Social Work,
stowarzyszenie zał. 1980, obecnie z siedzibą w Berlinie (siedziba jest związana z osobą przewodniczącego);
dział fizjologii stosowanej praktycznej, której przedmiotem badań jest wpływ pracy na człowieka;
czas pracy, którym są objęci pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska (wykonywanie pracy poza normalnym czasem pracy bez dodatkowego wynagrodzenia).
czas pracy, w którym przekroczenie dobowych lub tygodniowych norm czasu pracy zostaje wyrównane krótszym czasem pracy w innych dniach lub tygodniach (usługi, handel, transport).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia