kontaktowe

Encyklopedia PWN

geol. złoża powstające w wyniku procesów metasomatozy w strefie kontaktu intruzji ze skałami otaczającymi.
adsorpcja
[łac. ad- ‘przy’, sorbere ‘pochłaniać’],
zagęszczanie substancji (gazów, par, rozpuszczonych ciał stałych, jonów, a także cieczy) na granicy dwóch sąsiadujących faz.
azotowy(V) kwas, kwas azotowy, HNO3,
jeden z najważniejszych kwasów nieorganicznych;
barczatkowate, barczatki, Lasiocampidae,
rodzina motyli;
bomba
[wł. < gr.]:
brachyterapia
[gr. brachýs ‘krótki’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
metoda radioterapii (kontaktowej) za pomocą promieniowania jonizującego izotopów promieniotwórczych umieszczanych czasowo w bezpośrednim otoczeniu guza nowotworowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia