ekonomiczna

Encyklopedia PWN

teoria ekonomiczna opisująca problemy oddziaływania państwa na prywatne makroekonomiczne podmioty gospodarcze, → regulacja.
relacja efektu do nakładu czynnika produkcji lub zespołu czynników produkcji.
ogół środków ekonomicznych podjętych przez państwo lub grupę państw w celu zachwiania gospodarki państwa blokowanego (np. przez embargo, sankcje gospodarcze, częściowe lub zupełne zerwanie z nim stosunków handlowych i finansowych).
proces badawczy przeprowadzany w ekonomii, pozwalający diagnozować sytuację jednostek gospodarujących (analiza mikroekonomiczna) lub mechanizm funkcjonowania gospodarki narodowej (analiza makroekonomiczna).
psychol. dział psychologii zajmujący się związkami między procesami psychicznymi zachodzącymi w umyśle jednostki a jej zachowaniami ekonomicznymi.
stan, w którym nie występują tendencje (bodźce) do zmiany zachowań podmiotu gospodarczego lub oddziaływanie tych sił wzajemnie się znosi;
projekt reformy gospodarczej Rzeczypospolitej 1791;
Współpraca Ekonomiczna Azji i Pacyfiku, ang. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC),
międzynarodowa organizacja integracyjna; największe na świecie (pod względem obszaru, ludności, PKB, wartości handlu zagranicznego) regionalne ugrupowanie ekonomiczne, obejmujące znaczną część gospodarki światowej;
subdyscyplina antropologii kulturowej i antropologii społecznej zajmująca się badaniem tradycyjnych i współcz. systemów ekon. społeczności plemiennych i chłopskich;
gałąź cybernetyki badająca zasady zachowania się systemów makroekon. (np. gospodarka nar.) i mikroekon. (np. przedsiębiorstwo);
dział geografii powiązany m.in. z planowaniem przestrzennym, ekonomią, socjologią, historią;
Nowa Ekonomiczna Polityka (NEP), ros. Nowaja ekonomiczeskaja politika,
przejściowe (1921–29) przywrócenie mechanizmów rynkowych w gospodarce sowieckiej;
kolegialny, społeczny organ Rady Ministrów;
geogr. podział przestrzeni geogr., zgodnie z metodami regionalizacji, typologii i klasyfikacji przestrzennych.
wszelka płatność, otrzymywana za wykorzystanie zasobu lub czynnika produkcji, która przekracza jego koszt alternatywny.
płatność za wykorzystanie zasobu, który ma zerowy koszt alternatywny.
różnica między ceną zasobu a jego kosztem alternatywnym, gdy ten koszt nie jest równy zeru.
Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego, Czarnomorska Współpraca Gospodarcza, ang. Black Sea Economic Co-operation (BSEC),
regionalna organizacja międzynarodowa;
obszar mor. sięgający 200 mil w głąb morza od linii podstawowej morza terytorialnego;

Słownik języka polskiego PWN

infrastruktura ekonomiczna «infrastruktura obejmująca usługi w zakresie transportu, komunikacji, energetyki itp.»
interwencja ekonomiczna «zabiegi jednego państwa zmierzające do podporządkowania gospodarczego drugiego państwa»
ekonomiczny
1. «odnoszący się do ekonomii lub ekonomiki»
2. «dotyczący gospodarki»
3. «wymagający niewielkiego nakładu sił i środków»

• ekonomicznie • ekonomiczność
rachunek ekonomiczny «porównanie nakładów i wyników w różnych wariantach przyszłej działalności gospodarczej i wybór wariantu najkorzystniejszego»
społeczno-ekonomiczny «związany ze społeczeństwem i ekonomią»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia