ekologiczna

Encyklopedia PWN

dyscyplina zajmująca się przebiegiem procesów mikroewolucyjnych w warunkach naturalnych, opierająca się na metodach ekologii, genetyki i statystyki;
odgrodzenie populacji przez ekologiczne bariery, które powodują izolację genetyczną sąsiadujących ze sobą populacji.
jeden z typów koakcji ekologicznych zachodzących między osobnikami jednego lub kilku gatunków (w postaci mutualizmu i komensalizmu) w obrębie cyklu wtórnego, polegający na współdziałaniu między osobnikami w celu zapewnienia im przeżycia.
ekologiczna piramida, piramida Eltona, piramida liczb, piramida troficzna,
uproszczony sposób przedstawiania struktury ekosystemu zaproponowany przez Ch. Eltona (1927) oparty na stosunkach ilościowych między poszczególnymi poziomami troficznymi (pokarmowymi);
teoria socjologiczna przedstawiająca społeczeństwo jako układ, który stanowi swoistą reakcję adaptacyjną na zmienne warunki środowiskowe;
zdolność organizmów do życia w określonym zakresie (amplitudy ekologicznej, Shelforda prawo tolerancji) natężenia czynników środowiskowych (biotycznych i abiotycznych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia