ekologiczna

Encyklopedia PWN

forma współżycia organizmów o podobnych wymaganiach środowiskowych, polegająca na rywalizacji o zasoby środowiska między osobnikami należącymi do jednego gatunku (ekologiczna konkurencja wewnątrzgatunkowa), różnych gatunków (ekologiczna konkurencja międzygatunkowa) lub ich zgrupowań (ekologiczna konkurencja międzyzespołowa).
miara, wyrażana w ułamkach lub procentach, określająca ilość energii lub materii przekazywanej między poszczególnymi ogniwami łańcucha pokarmowego;
czynnik środowiskowy (abiotyczny lub biotyczny) tworzący zaporę uniemożliwiającą przemieszczanie się określonych grup organizmów na obszar odgrodzony zaporą.
zjawisko powstające w wyniku przezwyciężenia ograniczeń, którym podlegają populacje w przyrodzie, polegające na gwałtownym wyładowaniu niekontrolowanych sił ekologicznych (głównie potencjału rozrodczego), tkwiących w gatunku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia