ekologiczna

Encyklopedia PWN

ekol. termin używany dawniej do opisywania zakresu reakcji organizmu na działanie określonego czynnika środowiskowego.
modele wykorzystujące metody matematyczne do opisu i prognozowania zjawisk zachodzących w układach ekologicznych;
wąski zakres abiotycznych (wilgotność, temperatura, zasolenie, promieniowanie słoneczne i in.) i biotycznych warunków środowiskowych, w których dana populacja odznacza się najmniejszą śmiertelnością i najwyższą rozrodczością;
czynniki zewn. względem środowiska organizmów, populacji i biocenoz, których występowanie wywiera wpływ na jednostki ekol.;
pasmo przyrodnicze wiążące ze sobą izolowane przestrzennie elementy zróżnicowanego pod względem ekologicznym krajobrazu, np. rzeka wraz z doliną, wąwóz, szeregowe lub pasmowe zadrzewienie śródpolne, żywopłot, nasyp kolejowy, pobocze drogi.
system gospodarowania zrównoważonego ekologicznie, który ogranicza ingerencję człowieka w ekosystem, jest w dużym stopniu niezależny od nakładów zewn., a także umożliwia zachowanie i rozwój wsi oraz rolnictwa jako kategorii społ. i kulturowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia