ekologiczna

Encyklopedia PWN

różnorodność biologiczna, bioróżnorodność,
zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów);
biocenologia
[gr. bíos ‘życie’, koinós ‘wspólny’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
biocenotyka,
ekol. dział ekologii zajmujący się naturalnie występującymi zgrupowaniami organizmów roślinnych i zwierzęcych (biocenoza);
proces przyrodniczy prowadzący na przestrzeni wielu pokoleń do kierunkowych zmian na najróżniejszych poziomach organizacji świata ożywionego od zmian budowy, sposobu funkcjonowania i zachowania się organizmów w kolejnych ich pokoleniach, poprzez zmiany kategorii ekologicznej grup organizmów i ich znaczenia w ekosystemach, aż po zmiany struktury ekologicznej i biogeograficznej życia na Ziemi.
antropogeneza
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, génesis ‘pochodzenie’],
filogeneza człowieka,
całokształt procesów ewolucyjnych, które doprowadziły przez długofalowe zmiany genetyczne do przekształcenia się form przedludzkich w formy człowieka współczesnego (Homo sapiens), którego historia rodowa (i rodziny człowiekowatych) jest ciągle przedmiotem badań i szerokich dyskusji naukowych.
ekologizm
[gr.],
kierunek filozoficzny (2. połowa XX w.) podejmujący problemy ochrony środowiska oraz miejsca człowieka w świecie — głównie wzajemne zależności między człowiekiem a przyrodą, które decydują w niewielkim przedziale czasu o jakości życia, w dalszej zaś perspektywie — o warunkach przeżycia populacji ludzkich, stanowi nową postać humanizmu kształtującego przyrodnicze sumienie człowieka.
fitogeografia
[gr. phytón ‘roślina’, geōgraphía ‘opis ziemi’],
geografia roślin,
ekol. nauka o rozmieszczeniu geograficznym roślin i ich zbiorowisk na Ziemi, zarówno w czasach obecnych, jak i w przeszłości geologicznej, oraz o czynnikach i prawidłowościach kierujących tym rozmieszczeniem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia