Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

zbiór formalnie nieskończonej liczby kopii układu fiz. (o zdefiniowanym stanie makroskopowym), z których każda opisuje inny stan mikroskopowy układu (mikrostan);
najprostszy model stosowany w teorii magnetyzmu opisujący układ klas. spinów (momentów magnet.) umiejscowionych w węzłach sieci krystalicznej;
szereg anomalnych zjawisk fiz. związanych z ciągłymi przejściami fazowymi, tj. przejściami fazowymi II rodzaju (przemiana fazowa), ujawniających się w pobliżu punktu kryt. (stan krytyczny);
efekty fiz. określające relacje między szybkością zmian różnych wielkości termodynamicznych.
teoria opisująca ciągłe (II rodzaju) przejścia fazowe (przemiana fazowa);
jedna z podstawowych zasad termodynamiki procesów nieodwracalnych, określająca właściwości symetrii macierzy współczynników kinetycznych Lij występujących w fenomenologicznych równaniach Onsagera (tj. liniowych związkach między uogólnionymi siłami Xj a prądami termodynamicznymi Ji: Ji = ΣjLijXj; mechanika statystyczna), opisujących termodynamiczne procesy transportu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia